INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ SU TOPLAMA ALANI VE DRENAJ AĞLARININ ARCHYDRO YAZILIMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF WATER COLLECTION AREA AND DRAINAGE NETWORKS OF NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY CAMPUS USING ARCHYDRO SOFTWARE )

Author : Orhun SOYDAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 885-896
    


Summary

Bir alanda hidrolojik modelleme yapmanın ilk adımı, o alanın kullanım özeliklerinin ve havzalarının tanımlanmasıdır. Bunun için öncelikle alanın eğimi, akış uzunlukları vb. temel özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Dijital yükseklik modellerinin (DEM) ve CBS yazılımı ile havza özellikleri elde edilebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; alandan elde edilen Sayısal Yükseklik Modeli kullanılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesine ait su toplama alanı ve drenaj ağlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada, su toplama alanlarını ve su akış yönlerini belirlemek için ArcGIS 10.1 yazılımı 3D Analyst eklentisi ile sayısal yükseklik modeli (DEM) ve Arc-Hydro eklentisi kullanılmıştır. Çalışma alanının hidrolojik modellemesi için; SYM yenileme, boşlukları doldurma, akım yönünü belirleme, kümülatif akım hesaplama, nehir tanımlama, nehir bölümleme, su toplama alanı oluşturma, su toplama alanını poligonlama ve drenaj ağını belirleme aşamaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; çalışma alanı sınırları içerisinde 386 adet su toplama alanı tespit edilmiştir. Yerleşkeye ait su toplama alanı 153,24 km2 ve bu alanın toplam çevresi ise 1,945 km olarak belirlenmiştir. Yerleşkeye ait su toplama alanı içerisinde yer alan drenaj ağlarının toplam uzunluğu ise 31,20 km olarak tespit edilmiştir. Su havzalarındaki hidrolojik modelleme çalışmalarında Arc-Hydro yazılımının oldukça kullanışlı ve güvenilir sonuçlar elde ettiği görülmüştür.Keywords
Yerleşke, Havza, Arc-Hydro, Yüzey Suyu Akışı, Yerleşke, Drenaj

Abstract

The first step to hydrological modelling in the area is to define the usage characteristics and basins of the areas. For this, first of all, the slope of the area, the length of the flow, etc. basic features need to be determined. Basin features can be obtained with digital height models (DEM) and GIS software. The study aims to determine the water collection area and drainage lines of Niğde Ömer Halisdemir University campus by using the Numerical Height Model (SYM) obtained from the area. In this study, ArcGIS 10.1 software, 3DAnalyst plug-in and numerical height model (DEM) and Arc-Hydro plug-in were used to determine water collection areas and water flow directions. For hydrological modelling of the study area; The stages of SYM renewal, filling the gaps, determining the direction of flow, calculating the cumulative flow, determining the river, dividing the river, creating a water collection area, polygonising the water collection area and determining the drainage network were used. According to the results obtained; 386 water collection areas were identified in the study area. The water collection area of ??the campus is determined as 153,24 km2 and the total circumference of this area is 1,945 km. The total length of the drainage lines within the water collection area of ??the campus was determined to be 31.20 km. In hydrological modelling studies in watersheds, Arc-Hydro software has been found to achieve very useful and reliable results.Keywords
Campus, Basin, Arc-Hydro, Surface Water Flow, Drainage