INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE BAZI PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(THE ADAPTATION OF SCALE INTO TURKISH RELATED TO STUDENTS’ MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING AND INVESTIGATION OF SOME PSYCHOMETRIC FEATURES )

Author : Murat TUNCER  & Mehmet TEMUR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 53
Page : 1136-1146
    


Summary

Bu araştırmada; fen öğrenmeye yönelik Öğrenci Motivasyon Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 258 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle veri toplama aracı için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu işlemi ölçek boyutlarının Step-Wise metodu ile değerlendirildiği çoklu regresyon analizi takip etmiştir. Son olarak veri toplama aracının sınıflama başarı yüzdesi belirleyebilmek için discriminant analizinden yararlanılmıştır. Her bir analiz için gerekli olan önsayıltılar gözden geçirilerek söz konusu analizlerin yapılabileceği görülmüştür. Bu amaçla çarpıklık, basıklık, multi-colinearity, Wilks Lambda, canonical correlation ve Chi-Square istatistikleri hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin altı faktörden ve otuz maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi Stepwise metoduna göre ise altı model üretilmiştir. Regresyon modelinde modeli en çok yordayan alt boyutun öğrenme çevresi benzetimi olduğu, bu boyutun toplam varyansın %62.8’ini açıkladığı belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının motivasyon değişkeni açısından bölümlerine göre sınıflanıp sınıflanamayacağı da araştırılmıştır.  Bu amaca yönelik olarak discriminant analizi yapılmıştır. Disciriminant analizi genel sınıflandırma başarı oranı 27.5%’tir.Keywords
Motivasyon, Fen Öğrenme, Fen Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Motivasyonu, Ölçek uyarlama

Abstract

In this research scale of students’ motivation towards science, learning has been adapted into the Turkish language. Participants of this study have consisted of 258 pre-service students studying at the faculty of education at Inonu University. Firstly, exploratory and confirmatory factor analyses were processed for data collecting tool. Secondly, this process was continued by scale’s sub-dimensions’ assessment through Step-Wise method and multiple regression analysis successively. Finally, in order to determine the data collecting tool’s percentage of classification achievement, discriminant analysis was applied. After all possible presuppositions for each analysis were evaluated, and then the decision in application of affiliated true analyses was put into practice. In this respect, skewness, kurtosis, multi-collinearity, Wilks Lambda, canonical, correlation and Chi-Square analyses were computed. As a result of the application of exploratory and confirmatory analyses, the scale was tailored into the form of six factors and thirty items. Regarding multiple regressions, six models were managed to produce. Of all regression models, predicting the model observed in the most ratio was sub-dimension learning environment simulation and it can be addressed that this sub-dimension has explained 62 % percentage of the total variances. In this study, pre-service students were also inquired based on motivational variable whether they could be classified or not in terms of their departments. In this aspect, discriminant analysis was used. Discriminant’s general classification achievement was accomplished as 27.5 %.Keywords
Motivation, Science Learning, Students' Motivation Towards Science Learning, Scale adaptation