INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMINA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON CUSTOMER-ORIENTED MANAGEMENT APPROACH )

Author : Ömer Faruk ŞARKBAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 1006-1022
    


Summary

Bu çalışmada; “bilişim teknolojilerinin müşteri odaklı yönetimin yaklaşımına etkileri” başlığı altında; tüketiciler ve işletmeler arası faaliyetlerde dikkat gerektiren hususlar, bilgisayar teknolojilerinin amacı, bilişim teknolojilerinin örgütlerdeki rolleri ve rekabette üstünlüğü sağlamak gibi işletmelerin dikkat edilecekleri öncelikli konulara yer verilecektir. Teknoloji yenilikleri,  farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Tüketiciler, teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu yenilikleri farklı nedenlere bağlı olarak takip etmektedirler. Çalışanların ihtiyaç duydukları uzmanlık gerektiren yeniliklerin alanların başında bilgisayarla ilgili teknolojiler gelmektedir. Müşteriye odaklı yönetim ve bilişim teknolojileri; küresel rekabette ve günümüz dinamik ortamlarında, işletmelerin rekabet güçlerini artırmada, tüketicilerle ilişkileri geliştirmede önemli bir faktör olmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanılması kurumlarda vazgeçilmez bir unsurdur. Bilişim teknolojileri, hem stratejik hem de operasyonel kararların alınmasında ve uygulanmasında birçok rol oynamaktadır. Örneğin, COVID-19 salgınının teşhis ve tedavi hizmetlerinin görülmesinde yapay zeka ve termal kameralar gibi teknolojilerin önemli etkilerinden bahsetmek mümkündür (URL 1).

Yöneticilerin bilişim teknolojilerine maliyet olarak bakışları farklı olmaktadır. Bilişim teknolojisi yönetiminin ve bilişim teknolojilerinin değiştiği ve birlikte çalışması gereken ciddi bir görev olması gerektiği işletme yöneticilerince fark edilmektedir. Dolayısıyla, müşteri ilişkileri yönetiminin başarılı bir şekilde uygulayabilmesi bilgiden geçmektedir.Keywords
Bilişim Teknolojileri, Müşteri Odaklı Yönetim, Hizmet Kalitesi.

Abstract

In this study; Under the title of "the effects of information technologies on customer-oriented management approach"; Priority issues that businesses will pay attention to, such as matters requiring attention in activities between consumers and businesses, the purpose of computer technologies, the roles of information technologies in organizations and superiority in competition. Technology innovations cause differences to occur. Consumers follow the innovations brought by technological developments for different reasons. Computer-related technologies are the primary areas of innovation that employees require. Customer-oriented management and information technologies; In global competition and in today's dynamic environments, it is an important factor in increasing the competitiveness of enterprises and developing relations with consumers. The use of information technologies is an indispensable factor in institutions. Information technologies play many roles in making and implementing both strategic and operational decisions. For example, it is possible to mention the important effects of technologies such as artificial intelligence and thermal cameras in the diagnosis, treatment and services of COVID-19 outbreak. (URL 1).

Managers' views of information technologies are different. It is noticed by the business managers that information technology management and information technologies are changing and should be a serious task to work with. Therefore, the successful implementation of customer relationship management passes information.Keywords
Information Technologies, Customer Oriented Management, Service Quality.