INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE GÖRE ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF VIOLENCE TENDENCIES OF PRIVATE SECURITY OFFICIALS ACCORDING TO THE JOB SATISFACTION LEVELS )

Author : Akın KARAKUYU  & Ali BEDİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 53
Page : 1086-1091
    


Summary

Şiddet kimden veya hangi meslek grubundan gelirse gelsin kabul edilemez. Özel güvenlikler görevleri gereği şiddetle daha yakından ilişkili olan meslek gruplarından biridir. Bu çalışmanın amacı özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları iş doyum düzeylerine göre şiddet eğilimlerini incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden nedensel karşılaştırma yöntemidir. Çalışma grubunu ölçekleri tam olarak dolduran ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 148 özel güvenlik görevlisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi non random örneklemelerden uygun örnekleme tekniğidir. Veriler katılımcılardan Şiddet Eğilim Ölçeği ve İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, korelasyon, tek yönlü varyans analizi ve post-hoc. analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimleri düşük, iş doyumları yüksektir. Şiddet eğilimleri ile iş doyumları arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeyleri ile şiddet eğilimleri arasında ise anlamlı bir farklılık vardır. Yüksek iş doyumuna sahip katılımcıların şiddet eğilimleri hem orta hem de düşük düzeyde iş doyumuna sahip olan katılımcılara göre daha düşüktür. Ayrıca orta düzey iş doyumuna sahip özel güvenliklerin düşük düzeyde iş doyuma sahip özel güvenliklere göre de şiddet eğilimleri daha düşüktür. Sonuç olarak özel güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeyleri arttıkça şiddet eğilimleri azalmaktadır.Keywords
Özel Güvenlik Görevlileri, Şiddet, İş Doyumu

Abstract

Violence is unacceptable, no matter who it comes from or what professional business group it comes from. Private security is one of the professional groups that are more closely related to violence due to their duties. The purpose of this study is to examine the violent tendencies of private security officers according to their level of satisfaction. The method of research is the method of causal comparison of types of quantitative research. The working group comprised 148 private security guards who filled the scales fully and volunteered to participate in the research. The sample of the study is the appropriate sampling technique from non-random samples. The data were collected from the participants by the violence trend scale and the work satisfaction scale. In the analysis of the data, Average, correlation, one-way variance analysis and post-hoc. analyzes had been used. According to the results of the study, private security officers have low violent tendencies and high job satisfaction. There was a moderately negative correlation between violent tendencies and job satisfaction. There is a significant difference between the job satisfaction levels of private security officers and their violent tendencies. Participants with high job satisfaction had lower violent tendencies than participants with both moderate and low job satisfaction. In addition, the violent tendencies of private security guards with moderate job satisfaction are also lower than those of private security guards with low job satisfaction. As a result, as job satisfaction levels of private security officers increase, their violent tendencies decrease.Keywords
Private Security Officiers, Violence, Job Satisfaction