INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÖKTÜRK GİYİM KUŞAMININ PLASTİK SANATLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF GOKTURK CLOTHING IN PLASTIC ARTS )

Author : Arzu Emel ALTINKILIÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 53
Page : 1101-1110
    


Summary

Göktürk devri, Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü “Türk” kelimesi ilk olarak Göktürkler zamanında kullanılmıştır. Bu çalışmada, Göktürk devri giyim kuşam geleneği üzerinde durulmuştur. Bu kültürün, statü farklılıklarının daha iyi anlaşılması konusunda da ayrıca önemli bir unsur olmakla beraber, sosyal- kültürel değerlerden yahut dönemin gerektirdiği yaşam şartları ve gelenekleri doğrultusunda gelişim gösterdiği bilinmektedir. Toplumun ihtiyaçları, yaşam biçimi ve sosyal yapısı doğrultusunda gelişen giyim kuşam kültürü, Göktürk kültürel ve sosyal yapısını anlamamız konusunda büyük rol oynamaktadır. Günümüze kadar gelen Göktürklere ait yazılı kaynaklar ve görsel betimlemelerden, söz konusu kültürün giyim ve kuşamına ilişkin pek çok eser bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Göktürk devrine ait resim ve heykel sanatındaki stilistik betimlemeler, giyim kuşam geleneğine ilişkin önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışma, müzelerde sergilenen Göktürk devrine ait eserlerin, basılı ve dijital kaynak taramalarından elde edilen veriler ışığında, sanatsal ve sosyal açıdan değerlendirme sunmaktadır.Keywords
Türk, Göktürk Devri, Göktürk Giyim Kuşamı

Abstract

The Gokturk era has a very important place in Turkish history. Because the word “Turk” was first used in Gokturks time. In this study, the tradition of Gokturk era clothing is emphasized. Although this culture is also an important factor in understanding the differences in status, it is known that it has developed in line with the social-cultural values ??or the living conditions and traditions required by the period. Clothing culture that develops in line with the needs, lifestyle and social structure of the society plays a big role in understanding the cultural and social structure of Gokturk. From the written sources and visual descriptions of the Gokturk people that have survived to the present day, many works related to the clothing and equipment of the culture in question are of great importance in this respect. The stylistic descriptions of the painting and sculpture art of the Gokturk period provide important data regarding the tradition of dressing. This study presents an artistic and social evaluation of the works of Gokturk, which are exhibited in museums, in the light of data obtained from printed and digital source scans.Keywords
Turk, Gokturk Period, Gokturk, Clothes