INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME FAALİYETLERİNİN KALİTESİNİ VE SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN; MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ OPERASYONEL RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(AFFECTING THE QUALITY AND CONTINUITY OF BUSINESS ACTIVITIES; EVALUATION OF OPERATIONAL RISKS IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM )

Author : Mehmet Şirin YAKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 53
Page : 1158-1173
    


Summary

Bu çalışmada; işletmelerdeki bilişim sistemlerinin önemli bölümü olan Muhasebe Bilgi Sistemi açıklandıktan sonra, Muhasebe Bilgi Sisteminin ve işletme faaliyetlerinin kalitesini ve sürekliliğini etkileyen operasyonel riskler değerlendirilecektir. Nitel yöntemin esas alındığı bu çalışmada; muhasebe faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmelerde; işletmelerin amaçları, işletmelerin önemi, işletmelerin özelliklerine değinilmiştir. İşletmelerin başarıyı elde etmesi kapsamında; kalitenin işletme başarısındaki önemi, kalite denetiminin işletme başarısındaki önemi, finansal tablolarda yer alan bilgilerin niteliksel özelliklerinin önemi, kaliteli muhasebe bilgisi ve paydaşların işletmeye güven duygusunun önemi ve işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamalarında bilginin önemi konuları izah edilmiştir. İşletmelerin sürekliliği ve muhasebe bilgi sisteminin etkilerine yönelik açıklamalar için işletme mali tablolarının süreklilik esasına göre hazırlanması, işletmenin sürekliliği esasında finansal tabloların hazırlanması, lisans, imtiyaz veya yasal sözleşmeler kapsamında işletmenin sürekliliği, olumsuz etkileyecek çeşitli olay ve işlemler kapsamında işletmenin sürekliliği ve mali tablolar kapsamında işletmenin sürekliliğinin yönetimi konularına değinilmiştir. Muhasebe bilgi sistemlerinde risk, operasyonel risklerin çeşitleri, muhasebe bilgi sisteminin operasyonel riskleri önleme etkilerinin açıklanması amacıyla; bilgi kalitesini etkileyen faktörlerin bilinmesinin etkileri, insan kaynakları yönetiminin, vasıflı işgücünü yatırım unsuru kabul etmesi, muhasebe bilgi sistemlerinin gereksiz işlemleri önleme etkisi ve muhasebe bilgi sistemlerinin operasyonel riskin ölçümüne etkisi konuları incelenmiştir.Keywords
Muhasebe bilgi sistemleri, risk yönetimi ve operasyonel risk

Abstract

In this study; After disclosing the Accounting Information System, which is an important part of the information systems in businesses, operational risks affecting the quality and continuity of the Accounting Information System and business activities will be evaluated.

In this study based on qualitative method; in businesses where accounting activities are carried out; The objectives of businesses, the importance of businesses, properties of businesses are mentioned. Within the scope of the success of the enterprises; The importance of quality in business success, the importance of quality auditing in business success, the importance of the qualitative characteristics of the information in the financial statements, the quality of accounting information and the importance of the stakeholder trust in the business and the importance of information in ensuring the competitive advantage of businesses. Preparation of business financial statements on the basis of continuity, preparation of financial statements on the basis of business continuity, preparation of financial statements on the basis of business continuity, continuity of the business within the scope of various events and transactions that will adversely affect the continuity of the business and the continuity of the business within the scope of financial statements management issues are mentioned. In order to explain the risk in accounting information systems, types of operational risks, the effects of an accounting information system to prevent operational risks; The effects of knowing the factors affecting the quality of information, human resource management, the acceptance of skilled workforce as an investment factor, the effect of accounting information systems to prevent unnecessary transactions and the effects of accounting information systems on the measurement of operational risk were examined.Keywords
Accounting information systems, risk management and operational risk