INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMEN ADAYLARI SENKRON UZAKTAN EĞİTİME NASIL BAKIYOR? BİR ANKET ÇALIŞMASI
(WHAT ARE THE PERSPECTIVES OF TEACHER CANDIDATES ON SYNCHRONOUS DISTANCE EDUCATION?: A SURVEY STUDY )

Author : Fadimana KARATEPE  ; Naci KÜÇÜKGENÇAY & Bilge PEKER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 53
Page : 1262-1274
    


Summary

COVID-19 pandemisi sebebiyle ülkemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim sürecine geçiş yapılmıştır. Araştırmada, İç Anadolu Bölgesi’nde senkron eğitim vermekte olan bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ilköğretim matematik, fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilen çalışmada senkron eğitime ilişkin öğretmen adaylarının algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama deseninde tasarlanan çalışma kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 173 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan online anket formu kullanılmış ve çözümleme için betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun cep telefonu ile derslere katıldığı ve sabit internet hattı kullandığı belirlenmiştir. Senkron derslerde en yararlı buldukları yöntemin sözlü sunumlar olduğu, genel olarak öğretmen adaylarının senkron derslere karşı olumsuz tutum içinde oldukları, gelecekte çevrim içi uzaktan eğitim verme konusunda isteksiz oldukları, kendilerini yeterli görmedikleri ve çevrim içi derslerin eğitimin geleceği olduğuna inanmadıkları anlaşılmıştır.Keywords
Uzaktan eğitim, senkron eğitim, covid-19, çevrim içi dersler, öğretmen adayı

Abstract

Due to the Covid-19 pandemic, distance education replaced face-to-face education in the 2019-2020 academic year in Turkey. The study was conducted with secondary mathematics, science, and classroom teacher candidates studying at a public university providing synchronous distance education. It aimed to determine teacher candidates' perceptions of synchronous distance education. The research designed as a survey study was conducted with 173 teacher candidates selected by convenience sampling. As the data collection tool, an online survey was prepared by researchers by expert opinions, and descriptive statistics were used for analysis. The study revealed that most of the participants attended classes via smartphones and used fixed-line internet. It was understood that participants found oral presentations the most useful method in synchronous lessons, had negative attitudes towards these lessons, were reluctant to provide distance education in the future, found themselves inadequate, and did not believe that online lessons are the future of education.Keywords
Distance education, synchronous education, covid-19, online lessons, teacher candidate