INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİL TABLETLER ve PLASTİK UNSURLAR
(CLAY TABLETS and PLASTIC ELEMENTS )

Author : Arzu Emel ALTINKILIÇ    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Yazının, ilkel toplumların tecrübe ve deneyimleri sonucu elde ettikleri bilginin, gelecek toplumlara aktarılmasında önemli bir araç olduğu bilinmektedir. Tarih öncesi dönemlerde bulunması, tabletlere kazınması ve bunların günümüze kadar ulaşması insanlık için değerli bir buluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazının ilk biçimi olarak kabul edilen kil tabletler, yine kilden üretilen saklama kaplarına yani zarflara konarak mühürlenmiştir. Toplumlar geliştikçe, yazının şekli ve yazıldığı araçlar da değişim göstermektedir. Örneğin; ilkel toplumlarda kilden üretilmiş küçük nesnelere (tabletler) yazı yazılırken, modern toplumlarda parşömen ve kâğıt gibi nesneler kullanılmıştır. Yazının ilk doğuşu, M.Ö. 3500 yıl öncesine dayanmaktadır. Simgeler yardımıyla bilgilerin aktarılması Mezopotamya başta olmak üzere, zamanla dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Bu çalışmada, malzemesi kil olan kil tabletler, plastik unsurlar açısından ele alınmıştır. Araştırma basılı ve dijital kaynaklar taranarak desteklenmiştir.

Keywords
Çivi Yazısı, Kil Tablet, Seramik, Sanat

Abstract
It is known that writing is an important tool in transferring the knowledge gained as a result of the experiences and experiences of primitive societies to future societies. It is a valuable invention for humanity that it was found in prehistoric times, engraved on tablets and their reach to the present day. Clay tablets, which are accepted as the first form of the article, are also sealed by placing them in envelopes made of clay. As societies evolve, the form of writing and the means by which it is written vary. For example; In primitive societies, writing on small objects (tablets) made of clay, objects such as parchment and paper were used in modern societies. The first birth of the article, BC. It dates back to 3500 years. The transfer of information with the help of symbols has spread all over the world, especially in Mesopotamia. In this study, clay tablets, the material of which is clay, are considered in terms of plastic elements. The research was supported by scanning printed and digital sources.

Keywords
Cuneiform, Clay Tablet, Ceramic, Art