INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

E TİCARETİN GELİŞİMİ VE MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(E TRADE DEVELOPMENT and EVALUATION OF ACCOUNTING PERSPECTIVE )

Author : Ali ANTEPLI    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1009-1016
1008    815


Summary

Yirminci yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda çok boyutlu değişim-dönüşüm sürecini başlatmış, toplumun tüm kesimlerinde, günlük hayatımızın her alanında yeni yaşam alışkanlıkları ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak; ekonomik gelişme, rekabet üstünlüğü ve toplumsal refahın sağlanmasında “bilgi toplumu” ve “e-ticaret” stratejik bir önem kazanmıştır. Yenidünya düzeninde ancak bilgi toplumu haline gelmeyi başarabilmiş ülkelerin küresel süreçte söz ve karar sahibi olabileceği, dolayısıyla e-ticarette üstünlük sağlayacağı ve refah toplumu olmaya devam edeceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle ülkeler “Bilgi Toplumu” olma yolunda önemli çalışmalar yapmaktadırlar Elektronik ticaret(e-ticaret), insanoğlunun bilgi iletişim teknolojilerindeki yeni buluşları ve bu buluşların etkisiyle ile değişen ve gelişen ticari hayatta talep edilen mal ve hizmete hızlı erişim imkânları sunmakta ve bunun yanında işletmeler için de maliyet ve satış avantajları getirmektedir. E ticaret, hem işletmeleri hem de tüketicileri ilgilendiren, bilgisayar ağları üzerinden ticari etkinliklere ait her türlü alışveriş işlemlerinin kolaylıkla yapılmasıdır. Söz konusu bu faaliyet, işletmenin pazarlama ve muhasebe yönetiminde ve işlemlerinde değişiklikler meydana getirmektedir. Bu çalışma da e- ticaretin gelişimi ve işletme faaliyetlerinde meydana getirdiği yenilikler ele alınarak, muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan sorunlara yer verilmektedir.Keywords
E ticaret, muhasebe, muhasebe sistemi

Abstract

Rapid developments in information and communication technologies in the late twentieth century; Economic, social and political spheres of multidimensional transformation-transformation process, in all parts of society, daily life in all areas of our life has revealed new habits. Depending on these developments; "Information society" and "e-commerce" gained a strategic importance in economic development, competitive superiority and social welfare. It is argued that countries that have succeeded in becoming a knowledge society in the New World order, however, will continue to be prosperous and superior to e-commerce, and may continue to be a welfare society. For this reason, countries are doing important work towards becoming "Information Society" Electronic commerce (e-commerce) offers the opportunity to provide fast access to the goods and services demanded in the commercial world by the new discoveries of human beings in information communication technologies and the effects of these inventions, and also bring cost and sales advantages for businesses. E commerce is an easy way to do all kinds of shopping activities related to commercial activities via computer networks, which deals with both businesses and consumers. In other words, this activity causes changes in the marketing and accounting management and operations of the operator. This study deals with the problems encountered in accounting processes by taking into consideration the innovations that have taken place in the development and operation of e-commerceKeywords
E commerce, accounting, accounting system