INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ AKADEMİK BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF VARIABLES WHICH HAVE BEEN ACHIEVING THE ACADEMIC SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Şule ÖTKEN  & Abdullah SÜSLÜ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1357-1363
    


Summary

Bu çalışmada PISA 2006 öğrenci anketinde yer alan anne-baba eğitim durumu, cinsiyet, fen öğrenimi ve fen öğretimi değişkenleri ile 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarı notları; bağımsız değişkeni ise PISA 2006 öğrenci anketinde yer alan anne ve baba eğitim durumu cinsiyet ve fen öğrenimi ve öğretimi değişkenleridir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testi, Tek Yönlü Anova testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin fen bilimleri akademik başarısı cinsiyete göre manidar farklılık göstermezken, anne ve baba eğitim durumu değişkenine göre öğrencilerin fen başarısı manidar olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca fen öğretimi ve öğreniminde günlük yaşamla ilgili uygulamalara verilen önem ile fen öğretimi ve öğreniminde öğrencilerin yaptığı araştırmalar değişkenlerinin fen bilimleri dersi akademik başarısını manidar olarak yordadığı sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Fen Bilimleri, PISA, Akademik Başarı.

Abstract

In this work, the relationship between the educational status of parents, gender, and learning and teaching parameters of sciences included in the PISA 2006 student survey and academic success of the 7 th grade students have examined the dependent variable of the analysis is students' success level in scientific lessons; the independent variable of the analysis is parameters of educational status of parents, gender and learning and teaching included within PISA 2006 student survey. For the independent samples t-test, One Way Anova test and multiple regression tests are used in the analysis of data. As a result of the analysis, while students' academic success was not changing according to gender, they differ accordingly to parents educational status. Hence, parameters of the importance given to daily life implementations and learning and teaching researches done by students are predicted as meaningful in the academic success of students in science.Keywords
Sciences, PISA, Academic Success.