INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANOKULUNA GİDEN MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)
(PRE-SCHOOL TEACHERS' OPINIONS ABOUT REFUGEE STUDENTS GOING TO AN SCHOOL (EXAMPLE OF SAMSUN PROVINCE) )

Author : Abdullah Nuri DİCLE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1571-1583
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; anaokuluna giden mülteci öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları uyum ve davranış sorunlarını, dil gelişimi ile ilgili yaşadığı sorunları, dil öğrenme ile ilgili uyguladığı yöntem stratejileri, mülteci öğrencilerin aile katılımını, mülteci öğrencilerin okul öncesi eğitim almalarındaki öğretmen tutumlarını, diğer ailelerin mülteci öğrenciler ile ilgili tutumlarını, mülteci öğrencilerin ruh sağlığını, belirlenmiş temalara uygun öğretmen görüşlerini de alarak çözüm önerilerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubu; Samsun ilinde görev yapan, sınıfında mülteci öğrenci olan 20 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Yüz yüze yarı yapılandırılmış şekilde yapılan görüşmelerde sorulara verilen cevaplar ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilerek çözümü yapılmıştır. Elde edilen veriler “içerik analizi yöntemi” ile analiz edilmiş, “QSR NVivo 7.0” programı kullanılmıştır. Araştırmada mülteci öğrencilerin eğitimlerinde uyum sorunlarının yaşandığı ve en büyük sorunun dil ve davranış problemi olduğu saptanarak bu sorunların çözümü için akran etkileşimi ile tutumların önemli olduğu, iletişim sorununun aileyle de yaşandığı için aile katılımının olmadığı, ailenin dil eğitimi alması ve evde Türkçe konuşulması gerektiği, yoğun ruh sağlığı problemi yaşadıkları, ilkokula hazır gitmeleri için okul öncesi eğitimin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilebileceği, benzer çalışmaların diğer kademelerdeki öğretmenlerle de yapılabileceği, okul öncesi kurumlarında PDR uzmanları görevlendirilebileceği, zorunlu olarak ailelere Türkçe eğitimi verilebileceği, mülteci öğrenci aileleri ile diğer aileleri kaynaştırmak amacıyla eğitim programları hazırlanabileceği ve okullarda akran eğitimleri hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceği önerileri getirilebilir.Keywords
Mülteci öğrenci, Okul öncesi öğretmeni, Mülteci, Göçmen

Abstract

The purpose of this study refugee students who attend preschool pre-school educational institutions and behavior problems faced by adapt to, and problems with language development, language learning strategies implemented method related to refugee students, family participation in preschool education of refugee children, the attitudes of the teacher, the other families of refugee students-related attitudes, the mental health of refugee students to solicit feedback from the appropriate designated teacher is to determine themes and their solutions. The qualitative research method was used in the research. The study group consists of 20 preschool teachers who are refugee students in Samsun province. A semi-structured interview form consisting of 9 questions was used to collect the data. The answers to questions and data were collected through semi-structured face-to-face interviews. Interviews were recorded with a voice recorder and resolved. The data obtained were analyzed using” content analysis method “and the program” QSR NVivo 7.0 " was used. In this research, it is determined that there are problems of adaptation in the education of refugee students and that the biggest problem is language and behavior problem and peer interaction and attitudes are important for the solution of these problems. It was concluded that they had intense mental health problems and that preschool education was necessary for them to go to primary school. According to these results, it may be suggested that teachers can undergo in-service training, similar studies can be carried out with teachers at other levels, PDR specialists can be assigned in pre-school institutions, compulsory Turkish education can be provided to families, and peer education can be implemented quickly in schools to integrate families of refugee students and other families.Keywords
Refugee student, Preschool teacher, Refugee, Migrant