INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ŞİDDET KAVRAMI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
(A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF VIOLENCE )

Author : Adem PALABIYIK  & Ali Rıza SAVAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1537-1546
    


Summary

Şiddet tanımını farklı biçim ve içeriklerde yapmak mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “sahip olunan fiziksel güç ya da kudretin, tehdit yoluyla ya da doğrudan, kendine, bir başka insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu ile sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı yüksek bir biçimde uygulanması” olarak tanımlamaktadır. İş yerinde şiddet ise “çalışanların işle ilgili ortamlarda saldırı, istismar, tehdit ve diğer şiddet davranışlarına maruz kalmalarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyolojik açıdan şiddet olgusu çok sayıda değişken tarafından çözümlenmektedir. Şiddet olgusu, günümüzde en çok ilgi gösterilen konulardan biri haline gelmiştir. Şiddetin çeşitli sınıflamaları yapılmaktadır. Şiddet çok yönlü bir olgu olup, değişik biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Şiddet, fiziksel, ekonomik, cinsel, kültürel ve psikolojik biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin sosyal ve ekonomik maliyeti büyüktür. Şiddet, değişik yaklaşımlarla ele alınabilmektedir. Bu çalışma, gerçekleşen şiddet pratiklerinin büyük ölçüde, sosyo-kültürel ve toplumsal kaynaklarını kuramsal açıdan irdelemeyi hedeflemektedir.Keywords
Şiddet, Sosyoloji, Teori, Davranış, Eylem.

Abstract

There are many possible ways to define violence. The World Health Organization defines violence as the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either result in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. The violence phenomena are sociologically analyzed by many variables. Violence as one of the research areas in sociology has recently attracted great interest among sociologists and also some other researches in social sciences. There is a close connection between the actions accepted as violence in society and the structure of the society. Violence is a multidimensional event and it is classified in various forms. Violence can be dealt with by means of different approaches. This study aims at emphasizing greatly the socio-cultural and social-related sources of the violence applications mostly with a theoretical viewpoint.Keywords
Violence, Sociology, Theory, Behavior, Action.