INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTING ERRORS AND FRAUD IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING ETHICS: YALOVA CITY EXAMPLE )

Author : Tunay ASLAN  ;Cevdet KIZIL & Aslı DİN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1125-1138
969    928


Summary

Bu çalışmada öncelikle muhasebe hataları ve hileleri arasındaki farklar üzerine odaklanılmış, Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleşen muhasebe skandallarının yarattığı olumsuz sonuçlar ortaya konulmuştur. Daha sonra Yalova ilinde ikamet eden serbest muhasebeciler (SM) ve serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM’ler) üzerinde anket metodolojisinden yararlanarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 46 SM ve SMMM dahil edilmiştir. Anketin birinci bölümünde katılımcı muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 7 ifadeye, ikinci bölümünde ise muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği, hata ve hile ile ilgili olaylar ile karşılaştıkları durumları belirlemeye yönelik 23 ifadeye yer verilmiştir. Sonuç olarak, araştırma için kullanılan ve yararlanılan anket formu toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Bu kapsamda muhasebe hata ve hilelerinin nedenleri ile belirtilen hata ve hilelerin meslek etiğiyle ilişkisi analiz edilmiştir. Anket katılımcıların büyük çoğunluğu lisans mezunu, erkek ve 31-40 yaş arasında yer almaktadır. Aynı zamanda katılımcıların büyük bir çoğunluğu 11-15 ve 16-20 yıl arası tecrübeye sahiptir. Muhasebe meslek mensubu katılımcılardan büyük bir kesim 1-5 adet personel çalıştırmaktadır. Müşteri sayıları genelde 26-35 arasında değişmekte, çalışanların çoğunluğu lise mezunudur. Çalışmanın sonuçlarına göre, muhasebe meslek mensubu katılımcıların çoğunluğu meslek ahlak kuralları çerçevesinde kurallara uygun hareket ettiğine kesinlikle katılmaktadır. Ayrıca, katılımcıların çoğu teknik olarak veya mesleki standartlara uymayan bir şekilde hareket ettiğine kesinlikle katılmamaktadır. Meslek ahlakına uymayan davranış veya işlem yapanlara verilen cezaların yeterli olduğuna da çoğu muhasebe meslek mensubu katılmamaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’de meslek ahlakı çerçevesinde yapılan düzenleme çalışmaları yeterlidir yargısına da katılımcıların büyük bir kesimi katılmamaktadır. Aynı zamanda, vergi uygulamaları ve vergi oranları yapılan hata ve hileler üzerinde etkilidir ifadesine çoğu muhasebe meslek mensubu katılıyorum diyerek cevap vermiştir. Son olarak, denetim yetersiz ise hata ve hileler üzerinde bunun da etkisi vardır ifadesine de çoğunluk görüş olarak katılmaktadır.Keywords
Muhasebe, Hata, Hile, Etik, Yalova

Abstract

This study first focused on the differences between accounting mistakes and fraud. Also, the effects of accounting scandals which occured in Turkey and the world were presented. Then, a research was run on public accountants (PAs) and certified public accountants (CPAs) residing in Yalova city of Turkey by using the questionnaire methodology. 46 PAs and CPAs were inculuded to the study. First part of the questionnaire covered 7 items on demographic specifications of accounting professionals and the second part of questionnaire included 23 items on professional ethics, errors and fraud. Overall, the research questionnaire took advantage of 30 items. In this context, reasons behind accounting errors and frauds as well as the relationship of these errors and frauds with professional ethics were analyzed. A great majority of respondents had undergraduate degree, were males and between 31-40 ages. Also, most respondents had 11-15 and 16-20 years of professional experience. Plus, a high percentage of respondents were employing 1-5 employees. Their number of clients varied between 26-35. It was also determined that, most accounting professionals had employees who were high school graduates. Concerning the research results, most accounting professionals also reported that they were definitely behaving parallel to ethics. Parallel to this statement, a great majority of accounting profssionals completely disagreed that they were behaving against techinal and professional standards. Besides, a high percentage of accounting professionals disagreed that penalties and fines for individuals participating in transactions against professional ethics were adequate. Similarly, a great ratio of accounting professionals disagreed that arrangements in the context of professional ethics were at a satisfactory level in Turkey. On the other hand, most accounting professionals agreed that tax practices and ratios were effective on accounting errors and frauds. Finally, most accounting professionals agreed that insufficient auditing practices had an impact on accounting errors and frauds.Keywords
Accounting, Mistakes, Fraud, Ethics, Yalova