INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAT VE SANATÇI ÖRNEĞİNDE “NEVROTİK PSİKOLOJİ” VE FİKRET MUALLA
(“NEUROTIC PSYCHOLOGY” AND FİKRET MUALLA IN EXAMPLE ART AND ARTİST ABSTRACT )

Author : Süleyman ÖZDERİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1499-1517
    


Summary

Sanat ve yaratıcılık arasında var olan ruhani bilinç, insanın davranışları içerisinde psikiyatri bilimi tarafından çeşitli yönlerde belirlenir. Bireyin psikolojik yapısıyla sanatın “ideografik” yapısı çeşitli konumlarda yaratıcı davranışların formlarını oluşturur. Psişik bilimler bireyin kişilik yapısı, yaratıcılık ve sanat arasındaki korelatif ilişkileri belirlerken sanatın yaratıcı yönlerini nevrozun karakteristik yapısıyla birlikte düşünme ve bu tür ilişkileri kavramsal olarak “biçimleme” eğilimindedir. Sanat ve bilim tarihinde kimi teorisyenler, “sanatçı kişiliği”, “nevrotik psikolojiyle” yakınlık içerisine alıp, istatiksel bir ilişki kursa da, kimi düşünürler de tersine, nevrotik psikolojinin sanatçı kişiliği belirlemekte birinci derecede rol oynamadığını, hatta pek de ilgisi olmadığını ileri sürmektedirler. Bu makalede, sanatın nevrotik psikolojiyle ilişkilendirilmesi konusunda, söz konusu yaklaşımların sanatın edimsel bilinci açısından, hangi ölçüde neye göre bağdaşıyor olduğu veya olmadığı bilimsel olarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Türk resim tarihinde psişik sorunlardan dolayı; trajik yaşamıyla gerçekten bir iz bırakmış olan Fikret Mualla ve sanatının nevrotik psikolojiyle olan ilişkisi, tartışılan yönleriyle “sanat bilinci” açısından analiz edilmiştir.Keywords
Anahtar Sözcükler: Sanat, Sanat Psikolojisi, Nevrotik Psikoloji, Yaratıcılık, Fikret Mualla.

Abstract

Spiritual consciousness between art and creativity manifests through various aspects of psychiatry of human behaviour. The psychological structure of individuals and “ideographic” structure of art constitute the forms of creative behaviour in various situations.  When psychic sciences determine the correlative relationships between the personality structure of the individual, the creativity and the art they are in a tendency to bring the creative aspects of the art together with the characteristic structure of neurosis and tend to “shape” these sorts of relationships conceptually. Some theoreticians in art and science history have established a statistical connection by drawing the “artistic personality” near the “neurotic psychology”. Contrary to this some thinkers put forward that neurotic psychology does not play a primary role in determining the artistic personality even though it has almost nothing to do with it.

Within this article, concerning the association of art to neurotic psychology, previous approaches were tried to be interpreted scientifically if and to what extent they complied with anything, regarding the performative consciousness of the art.  In this context, Fikret Mualla who has left a mark in Turkish painting with his tragic life because of his psychic problems and the relationship of his art to neurotic psychology were analyzed regarding the “consciousness of art” with its approaches that are at issue.Keywords
Keywords: Art, Art Psychology, Neurotic Psychology, Creativity, Fikret Mualla.