INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARİHSEL SÜREÇTE GEMİ İÇ MEKÂNLARININ GELİŞİMİ
(DEVELOPMENT OF SHIP INTERIORS IN THE HISTORICAL PROCESS )

Author : Gizem ZİNCİRKIRAN CAN  & Deniz DEMİRARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1468-1480
    


Summary

Coğrafi keşif, savaş, ulaşım ve ticaret gibi önemli birçok konudaki tarihi serüvenlerde karşımıza çıkan ve kültürler arası etkileşime katkısı büyük olan, belirli amaçlara hizmet eden, su üzerinde veya altında hareket edebilen mobil yapı olarak tanımlanan gemiler, teknolojik ve sosyolojik gelişmelere bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Gemilerin ve iç mekânlarının; oluşumu Antik Çağ’da başlayıp, Sanayi Devrimi ile birlikte beden gücünden makine gücüne geçilmesine başlanan Yeni Çağ’da büyük ölçüde değişim geçirmiş, Yakın Çağ’da ergonomi ve insan hakları gibi sosyolojik gelişmeler ile günümüz gemilerine evirilmiştir. Çağlar arası süren bu gelişmeler, bu gelişmelere paralel ilerleyen insanoğlunun ihtiyaçları ve güvenlik zafiyetine neden olabilecek risk unsurları, gemilerde iç mekânların oluşumunda ve gelişiminde doğrudan etkili olmuştur. Bu çalışmada gemi iç mekânlarının tarihsel süreçteki gelişimi literatür taramalarından elde edilen verilerle nicel araştırma modeli olan tarihsel yöntem ile iç mimari disiplini çerçevesinde irdelenmiş, dönemlerin teknolojik ve sosyolojik gelişmelerinin gemi iç mekânları üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Bu çalışma; tersanecilik sektöründe yer edinmek isteyen iç mimarlar, mimarlar ve endüstri ürünleri tasarımcıları için gemilerin tarihi ve gemi iç mekânlarının gelişim süreçleriyle ilgili bilgi verici olurken, literatüre katkı sağlamıştır.Keywords
Yüzer Yapı, Gemi İç Mekânları, Gemi, Tarihsel Süreç, Sanayi Devrimi

Abstract

Ships which we came across in historical adventures about many important fields such as geographical expeditions, war, transportation and trade and which has a great contribution on intercultural interaction, serves to specific aims and can be defined as mobile structures that can move on or below water has developed and still developing throughout the historical process depending on technological and sociological improvements. Formation of ships and interiors of them started in Ancient Times and transformed substantially in the New Age starting with Industrial Revolution when manpower was replaced with machine power and evolved into today’s ships in the Modern Age due to sociological developments such as ergonomics and human rights. All these improvements throughout ages, needs of humans accordingly and risk factors which would cause security gaps have been directly effective on the formation and development of ship interiors.

In this study, the historical development of ship interiors was analysed within the frame of interior architecture discipline with the data obtained from literature reviews and by using the historical method which is one of the quantitative research methods; and the effect of technological and sociological developments of the era on ship interiors was determined. This study has contributed to the literature apart from giving information about the history of ships and the development process of ship interiors to interior architects, architects and industrial designers who want to expertise in the shipbuilding sector.Keywords
Floating Structure, Accommodation Areas, Ship, Historical Process, Industrial Revolution