INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ
(A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANCE STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS ACQUISITION: A SAMPLE OF AKSARAY UNIVERSITY ORTAKÖY VOCATIONAL SCHOOL )

Author : Ali Aykut PEKER  ; Mehmet YÜCENURŞEN & Mehmet Ali DURMUŞ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1104-1113
1131    871


Summary

Önlisans eğitimi veren birçok kurumun amacı toplumda ara eleman olarak nitelendirilen kalifiye işgücü yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim kurumları tarafından öğrencilere yabancı dil eğitiminden bilgisayar eğitimine kadar çeşitli alanlarda mesleki beceri elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok ders verilmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı bu eğitimler çerçevesinde gerek kamu gerekse özel sektörde birçok kalifiye eleman açığının kapatılması için eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu araştırma, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olacak olan öğrencilerin eğitim-öğretim boyunca teorik olarak sahip olması gereken mesleki becerilerin yeterlilik seviyesinin ölçülmesine yöneliktir. Büro yönetimi öğrencilerinin Bilgisayar, İngilizce, Muhasebe, Yönetici Asistanlığı, Mesleki Yazışmalar, Protokol Bilgisi, İletişim vb. derslerin öğrencilerin mesleki beceri elde etmesindeki katkı düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında; Ortaköy Meslek Yüksek Okulu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencileri örneklemi oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket vasıtasıyla veriler toplanmıştır.  Duman, Çöğürcü, Atay ve Çakmak tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.Keywords
Mesleki Beceriler, Yeterlilik, Büro Yönetimi

Abstract

The aim of the organizations providing education in associate degree is to train a skilled workforce who is described as intermediate element in society. For this purpose, many lessons from foreign language education to computer education to the students by educational institutions are given in order to enable them to obtain professional skills in various fields. Office Management and Administrative Assistant program continues its educational activities both in the public and private sector to eliminate the shortage of skilled workers in the framework of this training. This research is directed measuring the qualification level of students’ professional skills throughout education and training who will graduate from the program of Office Management and Administrative Assistant. It is conducted to examine how lessons such as Computers, English, Accounting, Administrative Assistant, Business Correspondence, Protocol Information, Communication etc. contribute to acquiring the professional skills for students. The students of Ortaköy Vocational School Office Administration and Executive Assistant Section comprise the sample in the implementation phase of the research. In the study, the data were collected through questionnaires as a quantitative research method. In this context, the scale is used which is depeloped by Duman, Cogurcu, Atay and Cakmak. Also the data are analyzed by SPSS packet program.Keywords
Professional Skills, Qualifications, Office Management