INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL İKLİM VE İŞE YABANCILAŞMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' MOBBING BEHAVIOR AND PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND WORK ALIENATION )

Author : Ahmet AYIK  ; Okan DİŞ & Gönül ŞAYİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1603-1617
    


Summary

Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları yıldırma davranışları ile örgüt iklimi ve işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Palandöken ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 22 ortaokulda görev yapmakta olan 669 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 240 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Tanhan ve Çam (2011) tarafından geliştirilen “Yıldırma Ölçeği”, Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgüt İklimi Ölçeği” ve Elma (2003) tarafından geliştirilen “İşe Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri için; ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Basit Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; yıldırma davranışları alt boyutları açısından en yüksek ortalama mesleki uygulamaların engellenmesi boyutunda olurken, en düşük ortalamanın kişinin itibarına saldırılar boyutunda olduğu görülmüştür. Örgüt iklimine ilişkin dağılımlar incelendiğinde; örgüt iklimi alt boyutları açısından en yüksek ortalama destekleyici müdür davranışı boyutunda olurken, en düşük ortalamanın umursamaz öğretmen davranışı boyutunda olduğu görülmüştür. İşe yabancılaşma alt boyutları açısından en yüksek ortalama okula yabancılaşma boyutunda olurken, en düşük ortalamanın anlamsızlık boyutunda olduğu görülmüştür. Yıldırma ölçeği ve örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutları ile işe yabancılaşma ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yıldırma ölçeği ve örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutları işe yabancılaşma ölçeğinin alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.Keywords
Yıldırma, örgüt iklimi, işe yabancılaşma

Abstract

With this research, it was aimed to determine the relationship between the mobbing behaviors faced by teachers working in secondary schools and the perception of organizational climate and job alienation. The population of the research is 669 teachers working in 22 secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in Palandöken district of Erzurum province in 2017-2018 academic year. The sample of the study consists of 240 teachers determined by simple random sampling method. In order to collect data in the research; “Personal Information Form” developed by the researcher, “Intimidation Scale” developed by Tanhan and Çam (2011), “Organizational Climate Scale” and Elma (developed by Yılmaz and Altınkurt (2013) to Turkish, developed by Steve Hoy and Tarter (1997). "Work Alienation Scale" developed by the company) was used. For statistical analysis of data; Mean, standard deviation, Pearson Moments Product Correlation Coefficient was used. However, Simple Linear Regression Analysis was conducted to determine the predictive levels of independent variables for dependent variables. As a result of the research; In terms of mobbing sub-dimensions, the highest average was in the prevention of professional practices, while the lowest average was in the dimension of attacks on the reputation of the person. When the distributions regarding organizational climate are examined; In terms of organizational climate sub-dimensions, the highest average was supportive manager behavior, while the lowest average was found to be negligent teacher behavior. In terms of job alienation sub-dimensions, the highest average was in the level of alienation to school, while the lowest mean was in the meaninglessness dimension. It was observed that there were significant relationships between the sub-dimensions of mobbing scale and organizational climate scale and sub-dimensions of job alienation scale. According to the results of the regression analysis, the sub-dimensions of the mobbing scale and organizational climate scale significantly predicted the sub-dimensions of the alienation scale.Keywords
Mobbing, organizational climate, alienation to work