INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PROBLEMATIC INTERNET USE, MARITAL ADJUSTMENT, COUPLE BURNOUT AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEED SATISFACTION LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS
(PROBLEMATIC INTERNET USE, MARITAL ADJUSTMENT, COUPLE BURNOUT AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEED SATISFACTION LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS )

Author : Gülşah CANDEMİR KARABURÇ  & Erhan TUNÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1695-1721
    


Summary

Bu çalışma, problemli internet kullanımı, evlilik uyumu, eş tükenmişliği ve temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi arasındaki ilişkileri farklı değişkenlere göre analiz etmektedir. Ayrıca temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ile eş tükenmişliği değişkenleri arasındaki evlilik uyumunun aracı rolünü de incelemektedir.  Betimsel araştırma olarak ilişkisel tarama modeline dayanan bu çalışmanın örneklemini Osmaniye ilinde ikamet eden 348 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları olarak Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, Evlilikte Uyumu Ölçeği, Eş Tükenmişlik Ölçeği ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, evli bireyler olarak katılımcıların demografik bilgilerini almak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, problemli internet kullanımı ve eş tükenmişliği ile evlilik uyumu ve temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak eş tükenmişliği ile temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyleri; ve  ayrıca eş tükenmişliği ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiler negatif bulunmuştur. Evlilik uyumu, temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ve problemli internet kullanımı değişkenlerinin, eş tükenmişliğindeki toplam varyansın % 42,8'ini açıkladığı ve evlilik uyumunun temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ve eş tükenmişliği değişkenleri arasındaki ilişkide kısmi aracı rol oynadığı bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür taramasına dayanılarak tartışılmış ve yorumlanmıştır. Son olarak, çalışmanın bulguları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Problemli internet kullanımı, evlilik uyumu, eş tükenmişliği, temel psikolojik ihtiyaçlar

Abstract

This study analyzes the relationships among the problematic internet use, marital adjustment, couple burnout and basic psychological needs satisfaction levels according to different variables. It also examines the mediator role of marital adjustment between the basic psychological needs satisfaction levels and the couple burnout variables. The sample of this study, which is descriptive research based on the relational survey model, consisted of 348 married individuals residing in Osmaniye province. The Problematic Internet Use Scale, Marital Adjustment Scale, Couple Burnout Scale and Basic Psychological Needs Scale were used as the data collection instruments of the study. Moreover, the Personal Information Form, which had been developed by the researcher, was used to obtain demographics of the participants as married individuals. As a result of this study, it was seen that there is a positive relationship among problematic internet use and couple burnout, as well as the marital adjustment and the basic psychological needs satisfaction level. However, the relationship between couple burnout and basic psychological needs satisfaction levels; and also the relationship between marital adjustment and couple burnout were found negative. It was found out that the marital adjustment, basic psychological needs satisfaction levels and problematic internet use variables explained 42.8% of the total variance in couple burnout and the marital adjustment played a partial mediator role in the relationship between basic psychological needs satisfaction and couple burnout variables. The results obtained from this study were discussed and interpreted based on a literature review. Finally, certain recommendations are made according to the findings of the study.Keywords
Problematic internet use, marital adjustment, couple burnout, basic psychological needs