INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TOPLANMA AMAÇLI YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ
(FIRE SAFETY AT ASSEMBLY BUILDINGS: SAMPLE OF CULTURE CENTRE AT A UNIVERSITY CAMPUSE )

Author : Zuhal ŞİMŞEK  & Melis ÇATIKKAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1772-1785
    


Summary

Yangın, yaşanılan mekânı ve içinde bulunan canlıların güvenliğini olumsuz yönde etkileyen önemli bir olaydır. Toplanma amaçlı yapılar, karma fonksiyonların yer alması, kullanıcı sayısının fazla olması ve aynı anda pek çok insanı içinde barındırmasından dolayı tahliye ve yangın riski yüksek yapılar olarak görülmektedir. Bu durumlarda tasarım aşamasında tedbir almak büyük önem taşımaktadır.

Tasarım aşaması, toplanma amaçlı yapılar üzerinden ele alındığında kullanıcı yüklerinin öneminin daha fazla olduğu görülmektedir. Kullanıcı yüklerinin değerleri dışında, kullanıcı profillerinin farklı yaş gruplarında ve farklı fiziksel etkinliklerde olması tasarımı şekillendirici diğer bir durumdur. Bu aşamada yangın çıkış koridorlarını ve yangın merdivenlerine yönlendirmelerin daha belirgin ve anlaşılabilir olması, kullanıcı yüküne bağlı olarak koridorların ve yangın çıkış kapılarının daha geniş düşünülmesi gibi faktörler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi dikkat edilmesi gereken durumlara ülkeler tek bir dil oluşması ve denetlenmenin kolaylaşması adına yönetmelikler veya kanunlar çıkarmaktadır. Bunun için gerekli düzenlemeler mevzuatlar aracılığı ile yapılmakta ve bu tür yönetmelikler o ülkelerin uygarlık düzeylerinin birer göstergesi olmaktadır.

Ülkemizde de alınacak önlemlerin doğru ve eksiksiz uygulanması amacıyla 26 Temmuz 2002 yılında Bakanlar Kurulunda kabul edilen ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’’ kabul edilmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte kamu, özel kurum, kuruluşlar ve kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina tesis, işletmeler kapsama alınmış ve yol gösterici bir rehber olarak tasarımlarda kullanılmaktadır. Toplanma amaçlı yapıların yangın risklerinin belirlenerek eksiklerinin tespit edilmesi amacı ile var olan Mete Cengiz Kültür Merkezi; “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ kuralları çerçevesinde incelenerek eksiklikler tespit edilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda binanın yönetmeliğe uygunluk kriterleri belirlenmiş, bu kriterler doğrultusunda projedeki eksiklikler belirlenerek öneriler getirilmiştir.Keywords
Toplanma amaçlı yapılar, Kaçış yolları, Kaçış genişliği, Tahliye

Abstract

Fire is an important occurrence which affects the residence and the security of the living beings in the residence negatively. Since mixed functions are involved, the number of users is too many and they can contain many people at once, assembly buildings are considered to be at high risk of evacuation and fire. In these circumstances, taking precautions is crucial in the design phase.

User loads matter more in the design phase considering assembly buildings. Apart from the amounts of user loads, user profiles being in different age groups and in different physical activities are another factor forming the design. At this stage, the factors such as making the guidance to fire exit corridors and fire escape more apparent and comprehensible and  thinking of corridors and fire exit doors as large depending on user loads arise. In these significant cases, countries introduce laws and regulations for the sake of one accepted language and making the inspection easier. Therefore, necessary arrangements are made by means of the body of current law and such regulations are an indication of these countries' levels of civilization.

In our country, "The Regulations About The Protection of Buildings Against Fire" was accepted by the council of ministers on July 26, 2002, to implement precautions to be taken properly and thoroughly. By way of this regulation, all kinds of structures, buildings, facilities and firms used by the public, private companies, institutions and individuals are included in the scope and this regulation is a lodestar in designs. Mete Cengiz Cultural Centre, which exists to detect deficiencies by determining the fire risks of assembly buildings was investigated according to the rules of The Regulations About The Protection of Buildings Against Fire, deficiencies were determined and as a consequence of the evaluations done, the building's criteria complying with regulations were specified. Following these criteria, the areas requiring improvement in the project were identified and suggestions were presented.Keywords
Assembly buildings, Escape routes, Escape width, Evacuation