INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

“RESİMLİ TÜRKÇE KAMUS”TA EŞYA, ARAÇ-GEREÇ ADLARININ YAPISI
(STRUCTURE OF GOODS AND EQUIPMENT NAMES IN “RESİMLİ TÜRKÇE KAMUS” )

Author : Davut TEKİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1584-1602
    


Summary

Bir milletin en değerli hazinesi, o dili yansıtan ve o dilde yazılmış olan sözlüklerdir. Sözlüklerdeki kelimelerin ruhunda onu kullanan ve işleyen ulusun kültür mirası bulunmaktadır. Bir dilin derinliği ve zenginliği o dilin sözvarlığına bakılarak tespit edilmektedir. Sözvarlığı ise kelimelerle anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla kelimelerin bir arada bulunduğu sözlükler sözvarlığı açısından önemli kaynaklardır.

Raif Necdet Kestelli tarafından kaleme alınan Resimli Türkçe Kamus Arap harfleriyle yazılan son Türkçe sözlük olması bakımından önem arz etmektedir. Sözlükte Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin yanında Batı kökenli kelimelere de yer verildiği tespit edilmiştir. 18590 söz bulunan sözlüğün içerinde eşya adları tespit edilerek yapı bakımından incelenmiştir. Eşya adlarını oluşturan bazı eklerin kökeni hakkında görüşler tespit edilerek belirtilmiştir. Bu çalışma ile geçmişte kullanılan fakat günümüzde unutulan bazı Türkçe eşya adlarının da tekrar yeni nesillere kazandırılması amaçlanmıştır.

Ulu bir milletin ruhunu yansıtan kelimelerin toplanılıp sözlük haline getirildiği Resimli Türkçe Kamus’un sözvarlığının bir parçası olan eşya adları geçmişten geleceğe aktarılan ve insan yaşamını kolaylaştıran önemli teknolojik unsurlardır. Eşyalar aynı zamanda geçmiş yılların kalıntıları olan ata yadigarlarıdır. Dolayısıyla insan yaşantısının önemli bir unsuru olan eşya adlarının yapı bakımından incelenmesi görevini Türk gençliği olarak üstlenmiş bulunmaktayız.Keywords
Sözlük, Kelime Bilgisi, Gramer

Abstract

The most precious treasure of a nation is the words written in that language and reflects the language. In the soul of the words, there is the cultural heritage of the nation who uses the and processes the language.  The depth and richness of a language can be detected by looking at the vocabulary of the language. and the vocabulary makes sense with words. Therefore, the vocabulary is an important source where the words are present together.

Resimli Türkçe Kamus written by Raif Necdet KESTELLİ has significant importance as It was the last Turkish Dictionary written in Arabic letters. In this dictionary, there are some western words as well as Arabic, Farsi and Turkish words. Name of goods and things are detected and inspected structurally within 18590 words present in the dictionary. some ideas about The origin of affix and prefixes which constitute the name of goods are detected by indicating. In this study, it is aimed to reintroduce the new generations with words that used to be used for the name of goods and things in past and forgotten now. 

The name of goods and things, part of Resimli Türkçe Kamus, which gathers the words reflecting the soul of a nation, are important technological elements which transferred from past to present and make human life easier. Hence the mission of structurally inspecting name of goods and things which is an important element of human life has been undertaken by us, Turkish Youth.Keywords
Dictionary, Vocabulary, Grammar