INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI VE YARGI ORGANLARI KARARLARI
(ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND JUDICIARY ORGAN DECISIONS )

Author : Zafer GULER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1817-1826
    


Summary

İki büyük dünya savaşından sonra Avrupa Birliği’nin kurulması ve birkaç on yılda enerji alanında büyük değişimler yaşanmıştır. Enerji kaynaklarına sahip olma ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) önemli siyasi ve ekonomik kararlar almıştır. Bu kararlar AB’nin tüm organları tarafından eşgüdümle uygulanmıştır. AB’e katılım sağlayan her ülke kısa bir süre içinde AB’nin enerji politikasına ayak uydurmaya çalışmıştır.

Bu çalışmada, AB organlarının enerji sektöründe almış olduğu siyasi kararların işlevselliği ve içeriği kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. AB Konseyi’nin ve komisyon kararlarının, direktiflerin, AB Mahkemesi ve Ombudsmanlığı tarafından ne şekilde karara bağlandığını gösterilmiştir. AB’nin aldığı kararların; sadece enerjinin verimli ve etkin kullanılması amacını taşımadığı, aynı zamanda çevresel ve insani boyutların da değerlendirildiğini gösteren karar örnekleri verilmiştir.

Enerji stratejisi, AB için büyük önem taşımaktadır. AB’nin aldığı kararların en başta geleni enerjidir. Enerji, AB’nin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli etken olduğu gibi, kuruluş amacıdır da. Enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda Avrupa ülkeleri arasında iki büyük savaş sonrası karşılıklı işbirliği ve dayanışmaya dönüşmüştür.Keywords
AB Enerji Politikası, Enerji, AB Politikası, AB Mahkemesi, AB Ombudsmanı,

Abstract

After two great World Wars, the establishment of the European Union and major changes in the field of energy have occurred in a few decades. In order to has energy resources and use them efficiently, the EU has made important political and economic decisions. These decisions were implemented in coordination by all bodies of the EU. Every country that has joined the EU has tried to keep up with the energy policy of the EU in a short time.

In this study, I tried to briefly explain the functionality of the political decisions taken by the EU organs in the energy sector and in short. It has been shown how the EU Council and the Commission's decisions, directives, are decided by the EU Court and the Ombudsman. Decisions taken by the EU are not only aimed at efficient and effective use of energy but also examples of decisions where environmental and human dimensions are evaluated.

The energy strategy is of great importance for the EU. Energy is the foremost of the decisions taken by the EU. Energy is the purpose of establishment, as it is the most important factor for the EU to survive. The joint evaluation of energy resources has turned into two major post-war mutual cooperation and solidarity between European countries in the political, economic and social fields.Keywords
EU Energy Policy, Energy, EU Policy, EU Court, EU Ombudsman