INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İDEOLOJİ ve SİNEMADA İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU-BİR SALGIN FİLMİ ÖRNEĞİ: KÖRLÜK
(IDEOLOGY AND MANIPULATION OF NEEDS IN CINEMA- EXAMPLE OF AN EPIDEMIC FILM: BLINDNESS )

Author : Aziz Tamer GÜLER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 1877-1887
    


Summary

Her filmin ideolojik bir ortamdan beslendiği fikri yaygındır. Gösteri sineması olarak adlandırılan sinema aslında egemen ideolojiyi savunan ana akım sinemasından başka bir şey değildir. Egemen ideoloji kitle iletişim araçlarıyla, sansürle, toplumda manipülasyon yoluyla oluşturduğu gündemlerle film yapılmadan önceki oluşum-üretim sürecinde ve sonrasındaki eleştiri aşamasında okuma biçimlerine müdahale eder, belirler, etkiler ve biçimlendirir. Muhalif sinemacılar ise ana akımın oluşturduğu kalıpları kırmaya çalışır ve sinemayı farklı yapmak için çabalarlar. Değişik bir dil, değişik bir konu, değişik bir anlatım bulmayı amaçlarlar. İdeolojik özellik taşıyan filmin politik bir boyutu da vardır. Egemen ideoloji, ürettirdiği filmlerle seyircinin ihtiyaçlarını manipüle eder.Keywords
Sinema, ideoloji, körlük

Abstract

The common idea is, every movie is fed from an ideological environment. Cinema which is called demonstration cinema is nothing more than mainstream cinema that defends the dominant ideology. The dominant ideology intervenes in the form of reading before the film is made with the agendas it creates through mass media, censorship, and manipulation in society and the criticism phase afterwards. Determines, influences and formats. Opposition filmmakers try to break the patterns formed by the mainstream and try to make the cinema different. The film which has an ideological feature also has a political dimension. The dominant ideology manipulates the audience's needs with the films it produces.Keywords
Cinema, ideology, blindness