INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SALTANATIN YAZLIK SARAYI: BEYLERBEYİ SARAYI’NIN MEKÂN TASARIMI AÇISINDAN ÖNEMİ
(SUMMER PALACE OF THE SALTANAT: THE IMPORTANCE OF BEYLERBEYI PALACE IN TERMS OF SPACE DESIGN )

Author : Oğuz DEMİRARSLAN  & Deniz DEMİRARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 1902-1919
    


Summary

Osmanlı Devleti tarihinde padişahların ilgisini çeken Beylerbeyi Köyü, yaptırılan köşk, kasır ve saraylar ile yazlık olarak kullanılan bir niteliğe kavuşmuştur. Beylerbeyi Köyü’nün güneyinde deniz kıyısında yer alan “İstavroz Bahçesi” denilen geniş bir park alanına Sultan II. Mahmud döneminde “İstavroz Sarayı” olarak bilinen sarayın yerine mimar Kirkor Amira Balyan tarafından ahşap bir saray yaptırılmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ise yanan (1851) bu sarayın kalıntıları Sultan Abdülaziz tarafından yıktırılarak yerine mimar Sarkis Balyan’a bugünkü Beylerbeyi Sarayı inşa ettirilmiştir (1864). Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın mimarisi, kullanım özellikleri açısından geleneksel Türk evi planıyla benzerlikler gösterir. Beylerbeyi Sarayı genellikle yaz aylarında, özellikle de yabancı devlet başkanlarının ağırlanmasında kullanılmıştır. Sırp Prensi, Karadağ Kralı, İran Şahı, Fransa İmparatoriçesi Eugenie bunlardan bazılarıdır. Sarayda Batılılaşma sürecinde Batı tarzı mobilya ve donanımlar kullanıldığından Türk konut ve saray mimarisi içinde Batılılaşmaya ön ayak oluşu bakımından önem taşımaktadır. İç mekân dekorasyonu açısından da muhteşem bir zenginliğe sahip olan Beylerbeyi Sarayı son dönem Osmanlı sarayları içinde set bahçeleri, bu bahçelerde bulunan köşkler ve eski saraylardan kalan büyük havuz ve set bahçesinin altından geçen tarihi tünel ile dikkati çekmektedir. Yapılan onarımlarla birlikte Beylerbeyi Sarayı, döneminin özgün bir yazlık sarayı olarak “Boğaziçi Kültürü” içinde yerini almış durumdadır. Bu çalışmada Beylerbeyi Sarayı’nın mekân tasarımının, yapıldığı dönemin özelliklerine göre incelenerek yeri ve önemi vurgulanmıştır.Keywords
Saray, Türk Sarayları, Dekorasyon, Batılılaşma, İç Mimarlık

Abstract

Beylerbeyi Village, which in the history of the Ottoman Empire attracted the interest of sultans, acquired a reputation and was used as a summer house with its mansions, pavilions and palaces constructed. During the reign of Sultan Mahmud II, a wooden palace was constructed by architect Kirkor Amira Balyan in the place of the palace known as the "Istavroz Palace," in a wide park area called "The Istavroz Garden," situated on the seashore in the south of Beylerbeyi Village. Sultan Abdülaziz destroyed the remains of this building, which had been burnt in a fire during Sultan Abdülmecid 's reign (1851), and today Beylerbeyi Building was built for the architect Sarkis Balyan (1864). Palace architecture, where complex Western designs are combined with Eastern designs, reveals parallels in terms of useful features to the typical Turkish house plan. In the summer months, Beylerbeyi Palace was generally used, especially in hosting foreign heads of state. Some of them were Prince of Serbia, King of Montenegro, Shah of Iran, Empress of France Eugenie.  Since Western-style furniture and appliances have been used in the palace's westernization process, becoming the front of Westernization in Turkish housing and palace architecture is of significance. Beylerbeyi Palace, which also has a splendid richness in terms of interior architecture, draws attention with its embankment gardens, mansions in those gardens and the wide pool that survives from the old palaces and the ancient tunnel that passes under the embankment garden. With the repairs made, Beylerbeyi Palace has taken its place as the original summer palace of its time in the "Bosphorus Culture." In this analysis, the position architecture of the Beylerbeyi Palace was analyzed based on the characteristics of the time in which it was constructed, and emphasized its significance.Keywords
Palace, Turkish Palaces, Decoration, Westernization, Interior Architecture