INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUR'AN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TENZİH
(EXONERATE İN THE CONTEXT OF QUR'ANİC CONCEPT )

Author : Furat AKDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1786-1799
    


Summary

İslam Felsefesi ve Kelâm ilminin en temel konularından birisi Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatlar konusudur. İslam alimleri, Allah'ı Kur'an ve akıl bağlamında nitelemiş ve varlığının delillerini ortaya koymuşlardır. İslam düşüncesinde Allah'a ait bilgilerin temeli Kur'an'a dayanır. Kur'an Allah'ı, isim, sıfat ve fiilleri ile nitelemiştir. Bu nitelemeler ışığında İslam alimleri Allah'ın sıfatlarını; zâti, tenzihi/selbî, sübûtî, fiîlî ve haberi sıfatlar şeklinde sınıflamışlardır. İslam düşüncesinde daha çok sübûti ve haberi sıfatlar üzerinde tartışmalar yaşanmış ve farklı yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Zâti sıfatlar, sadece Allah'a özel niteliklerdir. Bu sıfatların olumsuzu tenzihi/selbî sıfatları oluşturur. Tenzihi sıfatlar, Allah'ı noksan sıfatlardan yadsımayı ifade eder. Tenzihi sıfatlar, genel olarak tevhid ve Allah'ın diğer varlıklara benzememesi ilkeleri üzerine dayalıdır. Kur'an Allah'ı, daha çok tenzih yöntemi bağlamında nitelemiştir. Bu bağlamda Kur'an'da çok sayıda kavram geçmekte ve nitelemeler yapılmaktadır.Keywords
Allah, Kur'an, İsim, Sıfat, Zâti, Tenzih

Abstract

One of the main subjects of Islamic Philosophy and Kalam is the existence, unity and attributes of God. Islamic scholars have characterized Allah in the context of the Qur’an and reason and have asserted the evidence of his existence. The knowledge about Allah in Islamic thought is based on the Qur’an. The Qur’an characterized Allah with his names, attributes and acts. In the light of these characterizations, Islamic scholars classified the attributes as zati, tenzihi/selbi, sübuti, fiilî and haberi attributes. In Islamic thought, the discussions mostly experienced on the subuti and haberi attributes and different approaches were proposed about them. The zati attributes are merely attributes to Allah. Negative of these attributes constitute the tenzihi/selbi attributes. The tenzihi attributes mean to deny Allah from the attributes that are deficient. The tenzihi attributes are generally based on the principles of Tevhid and Allah’s unlikeness other beings. The Qur’an described Allah mostly in the context of the Tenzih. In this context, many concepts and characterizations are made in the Qur’an.Keywords
God, Qur’an, Name, Attribute, Inherent, Exonerate