INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

“AYDIN İLİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE KÜLTÜR DEĞERLERİ” MUHASEBE-KÜLTÜR İLİŞKİSİ
(“ACCOUNTING CULTURAL VALUES OF INDEPENDENT ACCOUNTING PROFESSIONS IN AYDIN” ACCOUNTING-CULTURE RELATIONSHIP )

Author : Burçak ÖNDER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2026-2036
    


Summary

Ülkelerin muhasebe sistemini etkileyen en önemli faktörlerden biri de bu işi icra edenlerin mesleki kültür değerleridir. Her ülkenin kendi toplum değerlerine göre şekillenmiş kültür değerleri mevcuttur. Toplumlara ait kültürlerin birbirinden farklı olması bugüne kadar birçok alanda araştırmalara konu olmuştur. Bir toplumun şekillenmesinde etkili olan kültürel ortamın muhasebe mesleğine etkisini araştırmak için bu çalışma hazırlanmıştır. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmada Gray’in çalışması öncü olarak kabul edilmiştir. Gray, Hofstede’nin muhasebe kültür değerlerini toplumsal kültür boyutuyla ilişkilendirerek ülkelerin hangi kültür değerine sahip olduğunu muhasebe mesleğine uyarlayarak bu çalışmayı oluşturmuştur. Ülkemizde de bu çalışmanın ilk örneğini Selahattin KARABINAR’ın (2005) Muhasebe İklimi çalışmasında görmekteyiz.

Bu çalışmanın amacı; kültürün etkisini muhasebe meslek mensuplarının algıları doğrultusunda belirlemek üzere test etmektir ve Türkiye’de var olan kültürel yapının Gray tarafından Hofstede’in kültüre ilişkin olarak ileri sürdüğü sınıflandırmadan hareketle geliştirdiği ve “Muhasebe değerleri” adını verdiği boyutların, Aydın ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları açısından hangi konumda olduğunu belirlemektir.

Bu çalışmada 5’li likert anket yöntemi uygulanmıştır. Aydın Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 120 serbest muhasebeci mali müşavir ve 13 muhasebeci üzerinde yapılan anket sonuçlarıyla görülmüştür ki Aydın’daki muhasebecilerin genel olarak kültürel boyutu; mesleklerinde şeffaflıktan yana, edindikleri bilgileri mesleklerinde de uygulama kabiliyetine sahip, muhasebe uygulamalarına karşı tekdüzeciliğe sahip, çalışma konusunda yüksek derecede profesyoneldir.Keywords
Kültür, Muhasebe Kültür Değeri, Hofstede-Gray Modeli

Abstract

One of the most important factors affecting the accounting system of countries is the professional cultural values of those who perform this business. Each country has cultural values that are shaped by their own social values. The fact that the cultures of societies are different from each other has been the subject of many field pieces of research to date. This study was prepared to investigate the influence of the cultural environment which is effective in shaping society to the accounting profession. Gray's work has been recognized as a pioneer in this work. Gray created this study by associating Hofstede's accounting culture values with the social culture dimension and adapting the cultural value of the countries to the accounting profession. In our country, we see the first example of this study in Selahattin KARABINAR's (2005) Accounting Climate study. The purpose of this study is; is to test the cultural influence to determine in the direction of the perceptions of professional accountants and the cultural structure that exists in Turkey has been developed by Gray from the classifications proposed by Hofstede as a cultural issue and the dimensions given by the name "accounting values" are in terms of the positions of professional accountants operating in the province of Aydın

A 5’-point Likert questionnaire was used in this study. A survey of 120 Financial Advisors registered in Aydın Chamber of Financial Advisors showed that the cultural dimension of the accountants in Aydın in general; they have the ability to apply transparency in their professions, the ability to apply them in their informed professions, have a monotony against accounting practices, and are highly professional in their work.Keywords
Culture, Accounting Culture Value, Hofstede- Gray Model