INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: ARTÇI DEĞİŞİMLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVSEL ROLLERİNE YANSIMALARI
(CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AFTER COVID-19 PANDEMIC: REFLECTIONS OF THE AUCTION CHANGES ON THE FUNCTIONAL ROLES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS )

Author : Berat aKINCI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1809-1816
    


Summary

Geçmişten günümüze toplumların özgürlük ve demokrasi taleplerine aracılık eden Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sosyal faydayı sağlamak adına çoğunluğunu gönüllü çalışanların oluşturduğu kar amacı gütmeyen hükümet dışı bağımsız kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde eğitimden sağlığa, spordan sanata ve kültüre kadar birçok alanda faaliyet gösteren STK’lar; vakıf, dernek, kulüp, federasyon, birlik ve topluluk gibi farklı hukuki yapılarda toplumsal hayata öncülük etmektedir. Taşıdığı misyona bağlı olarak önemi her geçen gün artan ve yaygınlaşan STK’ların, kurumsallaşma yolunda çok ciddi sınamalardan geçtiği bilinmektedir. Bu noktadan bir taraftan yönetimsel sorunlar ve ekonomik kaygılarla yüzleşmek zorunda kalan STK’lar, diğer taraftan da Aralık 2019’un sonlarında Çin’de patlak veren COVID-19 salgını ile baş etmek zorunda kalmıştır. Dünya çapında devletlerin, yerel ve bölgesel yönetimlerin, ulus üstü ve uluslararası kuruluşların hazırlıksız yakalandığı pandemi sürecinde, STK’ların da böylesine geniş çapta bir salgından etkilenmemesi mümkün değildir. Özellikle kriz ve acil durumlarda daha çok ihtiyacını hissettiğimiz STK’lar, pandemi sürecinde hükümetlerin almış olduğu tedbirler kapsamında sahadaki aktif çalışmalarını ya azaltmak ya da faaliyetlerini sanal ortama aktarmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla çalışmada salgının yaratmış olduğu belirsizlik ve panik ortamı sonrasında birçok dönüşümün kontrolsüz bir şekilde gerçekleşeceği öngörülerek, bu sürecin STK’ların hizmet sunucu, öncü, değer koruyucu ve savunuculuk gibi işlevsel rolleri açısından ne gibi etkiler doğuracağı üzerinde durulmuştur.Keywords
Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, Covid-19 pandemisi.

Abstract

Civil Society Organizations (NGOs), which mediated the demands of societies for freedom and democracy from past to present, are defined as non-governmental organizations, mostly volunteers, in order to provide social benefit. Today, NGOs operating in many fields from education to health, sports to art and culture; lead social life in different legal structures such as foundations, associations, clubs, federations, unions and communities. It is known that NGOs, whose importance increases day by day, depending on the mission they carry, undergo serious tests on the way to institutionalization. From this point, on the one hand, NGOs that had to face administrative problems and economic concerns had to cope with the COVID-19 outbreak that erupted in China in late December 2019. It is not possible for NGOs to be affected by such a wide-ranging epidemic in the pandemic process, in which states, local and regional governments, supranational and international organizations are caught unprepared. NGOs, which we need more in crisis and emergency situations, have had to either reduce their active activities in the field or transfer their activities to the virtual environment within the scope of the measures taken by the governments during the pandemic process. Therefore, in this study, by predicting that many transformations will occur uncontrollably after the uncertainty and panic environment created by the epidemic, the impact of this process on the functional roles of NGOs such as service providers, pioneers, value protectors and advocacy is emphasized.Keywords
Civil Society, Civil Society Organizations, Covid-19 Pandemic.