INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI
(THE ATTITUDE OF PRESERVICE TEACHERS WITH PEDAGOGICAL FORMATION TO TEACHING PROFESSION )

Author : Damla BULUT  & Betül ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2037-2048
    


Summary

Araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bu tutumların öğrenim görülen üniversitenin bulunduğu coğrafi bölge, öğrenim görülen branş, mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 ile 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan, beden eğitimi, bilişim teknolojileri, tarih, matematik, fizik, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, kimya ve müzik branşlarından 302 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlgili veriler örneklem grubuna Tanrıöğen (1997)’in geliştirmiş olduğu “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Söz konusu ölçek 52 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur. Ölçeğin güvenirliğine yönelik Alpha iç tutarlılık katsayısı ,9408’dir. Elde edilen bulgular doğrultusunda pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının, genel olarak olumlu olduğu, bu tutumlarının öğrenim görülen üniversitenin bulunduğu coğrafi bölgeye,  öğrenim görülen branşa ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, bu farklılığında kız öğrenciler lehine olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Pedagojik Formasyon, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Adayı, Tutum.

Abstract

The research aims to examine the attitudes of candidate teachers who have received pedagogical formation education towards the teaching profession and the geographical region where the university is located, the branch of education, the type of high school graduated, and gender.  The research is descriptive field research designed in a scanning model.  The sample of the research consists of 302 teacher candidates from the branches of physical education, information technologies, history, mathematics, physics, Turkish language and literature, biology, chemistry and music, who received pedagogical training at Nigˆde O¨mer Halisdemir University in the academic year 2016-2017 and 2017-2018.  The related data were obtained by applying the “Attitude Scale towards Teaching Profession” developed by Tanrıo¨gˆen (1997) to the sample group.  The scale in question consists of 52 items and is one-dimensional. According to the findings obtained, the alpha internal consistency coefficient for the reliability of the scale is 9408.  It was concluded that there was no significant difference but there was a significant difference according to gender and this difference was in favor of female students.Keywords
Pedagogical Formation, Teaching Profession, Preservice Teacher, Attitude.