INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENT YOKSULLARINA KENTSEL DİRENÇ KAZANDIRMA
(BUILDING URBAN RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE FOR URBAN POOR )

Author : Duygu GÖKCE    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1162-1171
636    490


Summary

Kent yoksulları, zor ve kötü yaşam koşulları yanı sıra giderek artan oranda iklim değişikliği risklerine ve olumsuz etkilerine maruz kalmaları nedeniyle oldukça savunmasız ve kırılgan gruplardır. Kent yoksullarının iklim değişikliğine karşı dirençlerinin artırılması adaptasyon politikalarından biri olmakla birlikte, bu konudaki çalışmalar sınırlı sayıdadır. Söz konusu çalışmalar, kent yoksullarının iklim değişikliğine karşı savunmasızlıklarının azaltılması için kurumsal kapasitenin artırılmasına, risk azaltımının kent planlamaya entegrasyonuna, yerel katılıma, yerel yönetimlerle topluluklar arası ortaklıklara, toplulukların varlık adaptasyonuna vb. vurgu yapmaktadır. Bu makale, kent planlama penceresinden kent yoksullarının kırılganlıklarını değerlendirmektedir. Kent yoksullarının yaşadığı gecekondu mahalleleri; savunmasız ve tehlikeli alanlarda konumlanmaları, yoğun yerleşme dokusu, yetersiz altyapı, dar ve düzensiz sokak ağları, standart altı ve kalitesiz konutlar, güvencesiz mülkiyet nedeniyle yüksek kırılganlık ve düşük uyum kapasitesine sahiptir. Makalede, kent yoksullarının kırılganlıklarını azaltmayı, dirençlerini ya da uyum kapasitelerini artırmayı hedefleyen “esneyebilirlik düşüncesine” temelli bir planlama yaklaşımı çerçevesinde, yerel katılımla plan yapılması; “yerel esneklik eylem planları” ve kaynak yönetiminin bu planın ayrılmaz parçaları olması gerektiği vurgulanmaktadır.Keywords
kent yoksulları, iklim değişikliği, direnç, kırılganlık, uyum kapasitesi, kent planlama

Abstract

The urban poor are quite vulnerable groups because of the difficult and poor living conditions as well as their exposure to the increasing risk of climate change and its negative impacts. Increasing the resilience of the urban poor to climate change is one of the adaptation policies, but the studies on this issue are limited. These studies emphasize increasing the institutional capacity, integrating risk reduction into urban planning, local participation, community partnerships with local governments, adaptation of community’s assets, etc. to reduce the vulnerability of the urban poor to climate change. This article assesses the vulnerability of the urban poor from the urban planning window. The slums of the urban poor have high vulnerability and low adaptation capacity due to being located in vulnerable and dangerous areas, intensive settlement structure, inadequate infrastructure, narrow and irregular street networks, substandard and poor quality housing, precarious property. This article is emphasized that a plan should be made with local participation in the framework of a planning approach based on "resilience thinking" which aims to reduce the vulnerabilities of the urban poor, increase their vulnerability or adaptation capacity, and "local resilience action plans" and resource management should be integral parts of this plan.Keywords
urban poor, climate change, resilience, vulnerability, adaptation capacity, urban planning