INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYI İLE RISKLI DAVRANIŞLAR ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL AND RISKY BEHAVIOURS )

Author : Gökcan SEVER  & Erhan TUNÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2013-2025
    


Summary

Lise öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile riskli davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırmanın örneklemi, Gaziantep İli, Şehitkâmil ve Şahinbey İlçelerinde farklı lise türlerinde öğrenime devam etmekte olan 433 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma, betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Veri toplamak amacıyla Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen ''Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (PSSS-R)'' Gençtanırım (2010) tarafından geliştirilen ''Riskli Davranışlar Ölçeği (RBS)'' ile araştırmacı tarafından demografik bilgileri elde etmek için ''Kişisel Bilgi Formu'' kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normalliği test edilmiş, Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı teknikleri kullanılarak analiz edilmesine karar verilmiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır. Verilerinin analizi sonucunda, PSSS’nün toplamından ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlar ile RBS’nün toplamından ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ancak PSSS’nün alt ölçeklerinden olan arkadaştan algılanan sosyal destek düzeyine ait puanlar ile RBS’nün alkol kullanma, sigara kullanma ve beslenme alışkanlığı alt ölçeklerinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.Keywords
algılanan sosyal destek, riskli davranışlar, lise öğrencileri

Abstract

The sample of the research in which the relationship between the perceived social support level and the risky behaviours of high school students’ consists of 433 high school students going on studying in different types of high school in the district of Şehitkamil and Şahinbey, in Gaziantep. The research was figured according to descriptive methods and relational screening model. In order to collect data, “Perceived Social Support Scale (PSSS)” developed by Yıldırım (2004), “Risky Behaviours Scale (RBS)” developed by Gençtanırım Kuru (2010), was used by the researcher. And “Personal Info Form” was used by the researcher in order to get demographic information. In the study, the normality of the data was tested, and the Mann-Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, and Spearman Brown Sequence Differences Correlation Coefficient were used. In consequence of the analysis of the data, it was observed that there was a negative relationship between the total points of SPSS and the points obtained by its subscales and the total points of SRB and the points obtained by its subscales. However, a significant relationship wasn't observed between the points of one of SPSS's subscales, the level of social support perceived by a friend, and the points of one of SRB's subscales, alcohol use, smoking and feeding behaviour.Keywords
perceived social support, risky behaviours, high school students