INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR İMGE OLARAK HOROZ SEMBOLÜNÜN ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA KULLANILMASI
(USING THE ROOSTER SYMBOL AS AN IMAGE IN CONTEMPORARY CERAMIC ART )

Author : Bengütay HAYIRSEVER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 1920-1939
    


Summary

Tarihsel süreç içerisinde bir iletişim dili olarak kullanılan simgeler ve figürler, toplumların hayatında önemli bir yere sahiptirler. Özellikle hayvansal motifler inanç çeşitliliği ve yaşamsal değerlerin farklılıklarıyla bu süreçte farklı şekillerde ifade bulmuşlardır. Horoz imgesi, kökleri çok eski tarihlere dayanan dini, sosyal, kültürel, siyasi, arkeolojik ve mitolojik anlamlarıyla toplumlara ayna tutan semboller arasında yer almaktadır. Horoz, farklı uygarlıklarda ve kültürlerde bazen benzer anlamlarda, bazen de farklı anlamlarda, değişen bir ifade dili ile çağlar boyunca kullanılmıştır ve uygarlıkların kültürel yapısı, yaşamları, düşünceleri hakkında ipuçları sunmuştur. Horoz imgesi; kaya kabartmalarından, duvar resimlerine, deri ve halı dokumacılığından, metal, taş, seramik, heykel gibi pek çok alanda sanatçıların çalışmalarında anlatım biçimleri oluşturmada kullanılagelmiştir. Horoz; güç, kuvvet, güneşin doğuşu, doğanın canlanışı, diriliş, şans gibi anlamları ile sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.

Bu kadim simgeler geçmişten günümüze kültür yapımızın önemli parçaları ola gelmiştir. Kültürel yapının değişikliğe uğramasıyla birlikte kazandıkları yeni anlamlarla sanatı ve sanatçıları etkilemeye devam eden bu semboller, günümüz kültür ve sanatına yön veren sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadırlar. İmgeleri estetik kazanım, anlam güçlendirme ve farklı anlamlar yükleme amacıyla, kendi sanat estetikleri çerçevesinde kullanan bu sanatçılar, herhangi bir imajı oldukça farklı anlamsal kodlara tercüme edebilmekte, aynı imajdan çok çeşitli imgesel ifadeler ortaya çıkarabilmektedirler. Bu sebepten bir sanatçının kendi eserinde kullandığı sembol ile bir diğer sanatçının eserinde kullandığı aynı sembolden ürettiği anlam farklı olabilmektedir. Örneğin seramik sanatı ele alındığında ve söyleme konu olan sembol horoz olduğunda, bu sembolün her sanatçının eserindeki anlamı farklı farklıdır.

Bu çalışmada horozun tarihsel ve kültürel kökleri örneklerle ele alınarak; günümüz seramik sanatına yansımalarından örnekler verilecektir.Keywords
Kültür, Horoz, Çağdaş Sanat, Seramik, İmge

Abstract

The symbols and figures used as a language of communication in the historical process have an important place in the life of societies. Animal motifs emerged in different ways in this process, whit diversity of beliefs and vital differences. The image of the rooster enlightens societies whit religious, social, cultural, political, archaeological and mythological meanings whose roots date back to very old history. Rooster has been used in different civilizations and cultures, sometimes in a similar sense, sometimes in different meanings for ages. It has been a source for giving information about the cultural life and thoughts of civilizations. From rooster rock reliefs to wall paintings, leather and carpet weaving, metal, stone, ceramic, sculpture etc.are used by artists in many fields. Rooster; It inspired artists whit meanings such as power, strength, sunrise, the revival of nature, resurrection and luck.

These ancient symbols are important parts of our cultural structure from past to present. The symbols, which continue to affect the artists as the cultural structure changes, are also used by today's artists. Every artist can use any image in different meanings and can make a variety of imaginative expressions from the same image. For this reason, the symbol used by an artist can be used in a completely different sense in the work of another artist. For example, when ceramic art is considered, the meaning of the rooster symbol in each artist’s work is different.

In this research,  the historical and cultural roots of the rooster will be handled whit examples and examples of their reflections on today’s ceramic art will be givenKeywords
Culture, Rooster, Contemporary Art, Ceramic, Image