INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOR OF STUDENTS READING FACULTY OF SPORT SCIENCES )

Author : Atakan AKSU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2068-2072
    


Summary

Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışmanın evrenini İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmakta olup örneklemini ise farklı bölümlerde okuyan yaşları 18-34 arasında toplamda 150 öğrenci oluşturmaktadır.  Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Verilerin analizi için ortalama, standart sapma analiz teknikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek için Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır.

Ölçekten alınabilecek maksimum puan 208 iken, elde edilen bulgular dahilinde öğrencilerin SYBDO toplam puanı (140,8±15,18) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların SYBDO alt boyutları puan ortalamalarına bakıldığında sağlık sorumluluğu 22,6±4,20, fiziksel aktivite 20,8±3,47, beslenme 23,0±3,39, manevi gelişim 26,8±5,07, kişilerarası ilişkiler 25,8±4,68, stres yönetimi 21,4±4,20 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin SYBD orta düzeyde bulunmuştur. İlerleyen yaşamda insanlara model olacak öğretmen ve antrenör adaylarının sağlıklı yaşam biçiminin ne denli önemli olduğu bilincini seminerlerle daha ileri düzeye ulaşabileceği söylenebilir.Keywords
Sağlık Yaşam, öğrenci, Spor

Abstract

This study was carried out to determine the healthy lifestyle behaviors of students studying in the Faculty of Sport Sciences.

The universe of the study is 150 students in total between İnönü University Sports Sciences 18-34. Healthy Lifestyle Behaviors Scal-II. Average, standard deviation analysis techniques for data analysis. Kruskal-Wallis H under the Mann-Whitney U test. It was evaluated as p <0.05 as done in the country obtained. Select the SPSS 17.0 package program in the analysis of the data.

While the maximum measurable score is 208, use SYBDO total score (140.8 ± 15.18) is used. See the below-average scores of SYBDO below: health responsibility 22.6 ± 4.20, physical activity 20.8 ± 3.47, nutrition 23.0 ± 3.39, spiritual development 26.8 ± 5.07, interpersonal relationships 25, 8 ± 4.68, stress management is applied as 21.4 ± 4.20.

As a result, life in the middle of SYBD of students studying in the Faculty of Sport Sciences. It can be said that the consciousness of what a healthy lifestyle is will go further with seminars.Keywords
healthy lifestyle, Student, Sport