Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
(A RESEARCH PROPOSAL ON THE EFFECTS OF INFORMATION SYSTEMS ON ENTERPRISES' FINANCIAL PERFORMANCE IN MARINE ENTERPRISES )

Yazar : Pelin ARSEZEN  & Cemal ARTUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 1186-1192
289    285


Özet

Bilişim teknoloji yatırımlarıyla performans arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok yönlü olduğu araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Turizm araştırmaları açısından bakir bir alan olarak marina işletmelerinde bilişim sistemleri ve performans ilişkisi daha da dikkat çekicidir. Bu ilişkinin anlaşılmasına katkı sunmak için marina işletmelerinde bilgi teknolojilerinin örgütsel performansa etkisinin ölçülmesine yönelik bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu model bilgi teknolojileri hakkında bilinenleri sentezlemek, rekabetçiliğe yönelik öneriler geliştirmek ve gelecekteki araştırmalara yön gösterebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma modelinde, operasyonel bilgi teknolojileri sistemleri ile pazarlama bilgi teknolojileri sistemleri kullanımının, örgütsel performans, yönetsel performans ve finansal performansa olan etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ulaşılan sonuç, marina işletmelerinde bilişim sistemlerinin kullanımının pazarlama ve günlük operasyonlarda yoğunlaştığı ve performansa katkısının dolaylı olacağıdır.Anahtar Kelimeler
Bilişim sistemleri, performans, marina işletmeleri

Abstract

The researchers note that the relationship between information technology invenstemnts and performance is complicated and multidirectional. In terms of tourism researches, the information systems and performance relation in marina enterprises as a virgin area are even more striking. In order to contribute to the understanding of this relationship, it is aimed to develop a model for measuring the effect of information technologies on organizational performance in marina enterprises. This model is designed to synthesize the common knowledge about information technologies, to develop recommendations for competitiveness and to guide future researches. In the study model, it is suggested to examine the effects of systems of operational information technology and marketing information technology systems on organizational performance, managerial performance and financial performance.The result is that the use of information systems in marina businesses is concentrated on marketing and day-to-day operations, and its contribution to performance is indirect.Keywords
Information Systems, financial performance, marina enterprises

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri