INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ STRESİ VE İŞ STRESİNİN YÖNETİLMESİ
(MANAGING WORK STRESS AND WORK STRESS IN WORKING LIFE )

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2062-2067
    


Summary

İnsanların çalışma hayatında kendilerini iyi hissetmesi, iş yaşamında, aile ve sosyal hayatındaki doyumla yakından ilişkilidir. Çalışan bireylerin geneli, kendilerini iyi hissedebilmek, başarılı olup, kendisine ve çevresine faydalı olmak istemektedirler. Ancak iş stresi bu konuda önemli bir engel teşkil etmektedir. Stres genel olarak iç veya dış uyarılar nedeniyle ortaya çıkan ve bireyin olağan yaşamını olumsuz etkileyen gelişmelerdir. Stresin pek çok nedeni olduğu gibi maruz kalma düzeyi ve kişilik özelikleri gibi faktörler etkisi üzerinde belirleyici olabilmektedir. Çalışanlar bireylerin iş hayatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yaşadıkları stres ise iş stresi olarak kabul edilmektedir. Her işin kendine göre bir zorluğu olduğu gibi ortaya çıkardığı stres seviyesi de değişiklik gösterebilmektedir. Kolluk birimlerinin yaşadıkları iş stresi ise çok geniş kaynaklardan beslenmekte ve çok geniş etkileri olmaktadır. Stres, temelde canlılara karşılaştıkları zorlu ve hayati olaylar karşısında gerekli enerjiyi sağlama, bu zorlu durumların üstesinden gelme ve yaşamlarını devam ettirmeye yönelik, detaylı olarak bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanacak bedensel bir fonksiyondur. Ancak yapılan araştırmalar stresin uzun süreler boyunca kronik biçimde devam etmesinin bedene gerekli enerjiyi sağlayarak faydalı bir işlev yerine getirme görevinin ötesine geçtiğini ve bedenin kaynaklarını tükettiğini, normal işleyiş düzenini bozmaya başladığını ve çeşitli fizyolojik rahatsızlıklara yol açtığını göstermektedir. Bu çalışmada, işgörenlerin hem iş hem de özel işlevselliğini olumsuz etkileten iş stresi kavramı ve stres yönetimi hakkında açıklamalar yapılmıştır.Keywords
Stres, İş Stresi, İşletme, Yönetim.

Abstract

Feeling good in working life is closely related to happiness in business life, family and social life. The working individuals generally want to feel good, to be successful and to be useful to themselves and their environment. However, job stress is an important obstacle in this regard. Stress is the developments that generally occur due to internal or external stimuli and negatively affect the normal life of the individual. As there are many causes of stress, factors such as exposure level and personality traits can be determinative on the effect. The stress that employees experience depending on the developments in business life is accepted as work stress. Each job has its own difficulty as well as the level of stress it reveals. The job stress experienced by law enforcement units is fed from a wide range of sources and has a wide range of effects. Stress is basically a bodily function that will be explained later in this chapter, to provide the necessary energy to the living creatures in the face of challenging and vital events, to overcome these challenging situations and to continue their lives. However, research shows that the chronic persistence of stress for long periods of time goes beyond the task of performing a useful function by providing the body with the necessary energy and consumes the body's resources, starts to disrupt the normal functioning of the body and causes various physiological disorders. In this study, explanations were made about the concept of job stress and stress management, which negatively affects both work and private functionality of employees.Keywords
tress, Job Stress, Business, Management Page.