INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINING THE ATTITUDES OF CANDIDATE STUDENTS WHO WANT TO STUDY AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TOWARDS PLAYING GAMES INVOLVING PHYSICAL ACTIVITY )

Author : Serkan HACICAFEROĞLU  & Hüseyin ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 57
Page : 2200-2206
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim almak isteyen aday öğrencilerin, fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarını belirleyebilmektir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 617 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Oyunsallık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemdeki katılımcıların ölçek sorularına vermiş oldukları cevaplardan hareketle; orta altı düzeyde bir fiziksel aktivite içerisinde oldukları, kadınların ölçeğin tüm alt boyutlarında erkeklere göre daha fazla puan ile fiziksel aktivite içerisinde oldukları, 18-19 ile 22 yaş guruplarında olan adayların daha fazla fiziksel aktivite içeren oyunları tercih ettikleri, 1 ile 2 yıl arasında spor yapma yıllarının olduğu ve bireysel sporlar ile ilgilenen katılımcıların diğer katılımcılara göre daha fazla fiziksel aktivite içerisinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin tüm alt boyutlarında kadın adaylar ile erkek katılımcıların fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu, diğer değişkenlerde ise tüm alt boyutlarda anlamlılık bakımından değişkenlik gösterdiği saptanmıştır.Keywords
Öğrenci, Sporcu, Fiziksel Aktivite, Oyunsallık.

Abstract

The aim of this research is to determine the attitudes of candidate students who want to study at the School of Physical Education and Sports towards playing games involving physical activity. The sample of the research conducted using the general screening model consists of 617 voluntary participants selected from the population by a simple random sampling method. In the research, “Playfulness Scale” was used as a data collection tool. Based on the answers given by the participants to the scale questions, it was determined that the candidate students do physical activity at the lower-medium level, females have a higher score in all sub-dimensions and do more physical activity compared to males, the candidates in the age groups of 18-19 and 22 prefer games involving physical activity more than those in other age groups, and the participants who have been doing sports for 1-2 years and those are interested in individual sports do more physical activity than the others. In addition, it was found that while there is a statistically significant difference between the attitudes of female and male participants towards playing games that involve physical activity in all sub-dimensions of the scale, other variables differ in terms of significance in all sub-dimensions.Keywords
Student, Sportsman, Physical Activity, Playfulness.