INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MENŞE ÜLKE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME; MELEZ ÜRÜNLER VE MARKANIN MENŞEİ
(A TRIAL ON THE EFFECT OF COUNTRY OF ORIGIN; HYBRID PRODUCTS AND THE ORIGIN OF THE BRAND )

Author : İ. Kahraman ARSLAN  & İdris ONAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 57
Page : 2164-2172
    


Summary

Son yüzyılda büyük bir hızla oluşan ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki gelişim, ülkeler arasındaki fiziki sınırları nerdeyse ortadan kaldırmış ve hızlı bir küreselleşmeye zemin hazırlamıştır. Bununla beraber, uluslararası işletmecilik ve pazarlama faaliyetlerinin daha yoğun bir hal almasıyla, tüketiciler tüm dünyadaki yenilikleri anında görüp, talep edebilir hale gelmişlerdir. Yani tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarının da küreselleşmeye başlaması küresel ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüketicilerin satın alma kararları, ürünle ilgili rasyonel, duygusal ve teknik değerlendirmelerden etkilendiği gibi, ürünlerin menşe ülkelerin yaratmış olduğu imaj çağrışımlarından da etkilemektedir. Ancak uluslararası ticaretin küreselleşmesiyle günümüz tüketicileri her geçen gün daha fazla çok ülkeli ilişkileri olan ürünler (melez ürünler) ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, melez bir ürünün üretildiği menşe ülkenin, artık marka imajının ve ürün kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli belirleyici unsur olmaması muhtemeldir. Bu çalışma, “markanın menşe” ülkesini alternatif bir değerlendirme aracı olarak kavramsallaştırarak, daha önce yapılmış menşe ülke araştırmalarını genişletmeyi amaçlamaktadırKeywords
Çokuluslu ürünler, Markanın menşei, Menşe ülke etkisi, Melez ürünler

Abstract

The development in transportation and information technologies, which formed at a great speed in the last century, almost eliminated the physical boundaries between countries and paved the way for rapid globalization. However, with the more intensive international operations and marketing initiatives, consumers have become be aware of and be able to demand innovations from all over the world. In other words, the globalization of consumers' needs and choices has led to the emergence of global products and brands. Consumers' purchasing decisions are influenced by technical, rational and emotional assessments of a product, as well as the image connotations created by the countries to which the product is belongs. However, with the globalization of worldwide trade, today's consumers are increasingly encountered with brands / products (hybrid products) with more and more multi-country relationships. Therefore, it is likely that the concept of country of origin where a hybrid product is produced is no longer the main shaping factor in evaluating the brand image and product quality. Hence, this study aims to expand the research of the country of origin that has been done before by conceptualizing “the origin of the brand” as an alternative assessment tool.Keywords
Country of origin effect, Hybrid products, Made in, Multinational products