INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

VERGİ ADALETİNİ İSLAM NASSLARI EKSENİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(RE-THINKING TAX JUSTICE ON THE AXIS OF ISLAMIC NASSES: THE CASE OF TURKEY )

Author : A. Savaş DEMİRCAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 56
Page : 2110-2118
    


Summary

Vergilendirme; toplumun birlikte yaşama isteğinden kaynaklanan maliyetlerin ortak finansmanı ise toplum üyelerinin de bu sorumluluğu paylaşması gerekir. Bununla beraber vergilendirmede “kim? ” ve “ne kadar?“ gibi mükellefiyete ve miktara ilişkin cevaplanması gereken sorular beraberinde doğrudan ve/ya dolaylı adalet kavramını gündeme getirir. Öte yandan, sadece bireysel değil toplumsal huzurun da kaynağı ve imkânı olması beklenen adalet kavramına; toplumun tümünü ilgilendirmesi açısından vergi hukuku bağlamında bakmak, vergilendirmedeki adalet anlayışına pozitif katkılar sağlayabilecektir. Çalışmamızda, İslam dininin iki temel kaynağı olan nasslar/ayetler ve hadisler bağlamında adalet anlayışı, vergilendirme ve toplumsal yaşama katkıları bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.Keywords
Vergi Adaleti, İslam Düşüncesi, Türk Vergi Sistemi

Abstract

Considering that taxation is the result of co-financing which comes by society’s desire for living together it is expected that all individuals of society share this responsibility. Therefore questions on the taxpayer and how much bring up the concept of justice to the agenda.  Otherwise, it is likely that seeing the understanding of justice in Islam religion in terms of tax law that concerns all communities will have positive effects on the understanding of the justice of taxation. Even though Turkish tax law is established on positive legal norms, the beliefs and degrees of practitioners and policymakers will be able to manifest themselves during the regulation of the norms. In this study, we will analyze the understanding of justice and its contribution to taxation and to communal living in the context of verses and hadiths which are the main elements of Islam.Keywords
Tax Justice, Islamic Thought, Turkish Tax System