INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME SÜRECİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE FINDING AND SELECTING PROCESS OF THE BUSINESS )

Author : Seher UCKUN  & C. Gazi UÇKUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2257-2266
    


Summary

İşletmelerin başarılı olmasında çalışanların ve yöneticilerin payı büyüktür. İnsan kaynakları işlevlerinden işgören bulma ve seçme, işletmenin amaçlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli yere sahiptir. İşletmeler, insan kaynakları işlevleri sayesinde çalışanlarını işgören bulma tekniklerini kullanarak ve işgören seçimini gerçekleştirerek işe yerleştirme faaliyetini yerine getirirler. İşletmeler, yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının işgören politikasına göre kendisi için en uygun olan yöntemleri seçip uygularlar.

Bu araştırmanın amacı, işletmelerin işgören bulma teknikleri ve işgören seçme sürecinde nasıl bir yol izlediklerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Örneklemi de gönüllü olarak çalışmaya katılan insan kaynakları yöneticileri ve çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu işgören bulma kaynaklarından dış kaynakları tercih etmişlerdir. Özellikle işletmelerin internet portallarından yararlandıkları görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun işgören seçim sürecinin aşamalarını uyguladıkları görülmüştür.Keywords
İnsan kaynakları, işgören bulma, işgören seçme.

Abstract

Employees and managers have a large share in the success of businesses. Finding and selecting employees from human resources functions has an important role in fulfilling the objectives of the business effectively. Thanks to their human resources functions, businesses carry out their job placement activities by employing employee recruitment techniques and employing employee selection. Enterprises choose and apply the most appropriate methods for them according to the employee policy of managers and human resources experts.

He purposes of this research is to determine the methods of employers finding employees and how they followed in the process of choosing employees. Qualitative research management was used in the research. The data were obtained by semi-structured interview technique. The data obtained were subjected to content analysis. The universe of the research is the enterprises operating in the industrial and service sectors in Kocaeli Province. The sample consists of human resources managers and employees who voluntarily participate in the study. The majority of the companies participating in the research preferred the external sources from the employment sources. Especially businesses have been seen to benefit from internet portals. It was observed that the majority of the participants implemented the stages of the employee selection process.Keywords
Human resources, finding employees, choosing employees.