INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF CONSUMER DECISION-MAKING STYLES IN DEMOGRAPHIC FEATURES )

Author : Saliha EMRE DEVECİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2308-2318
    


Summary

İnsanların yaptığı en önemli faaliyetlerden biri karar vermedir. Ve insanlar hayatlarının her aşamasında karar vermek zorundadırlar. Pazarlama bilimini inceleyenler için en önemli uğraş ise pazarlama biliminde tüketici olarak adlandırılan insanların “nasıl karar verdiklerini” anlamaktır. Bu nedenle çok fazla çalışma yapılmış, birçok model ve teori geliştirilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; Gaziantep Üniversitesi SBMYO akademik, idari ve öğrencilerinden oluşan tüketicilerin, çeşitli değişkenler dikkate alınarak, hangi karar alma tarzına sahip olduklarını incelemektir. Bu amaç kapsamında 502 kişiye hangi karar verme tarzıyla seçimlerini yaptıkları sorulmuş ve katılımcıların cevaplarını bir anket yardımıyla vermeleri istenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, eğlence-haz odaklı, yenilikçi-moda odaklı, çeşit karmaşası yaşayan-kararsız, markaya duyarlı ve dikkatsiz-ilgisiz nitelendirilen karar alma tarzlarının tüketicinin cinsiyet, medeni durumuna, gelir seviyesine, meslek durumuna bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tüketici davranışları, Karar alma, Karar alma tarzları, Tüketici tarzları envanteri

Abstract

One of the most important activities people do is decision making. And people have to make decisions at every stage of their lives. The most important task for those who study marketing science is to understand how people, who are called consumers in marketing science, "decide". For this reason, a lot of work has been done, many models and theories have been developed. In this context, the purpose of the study; Gaziantep University SBMYO examines the decision making style of consumers, consisting of academic, administrative and students, considering various variables. Within the scope of this purpose, 502 people were asked which decision making style they chose and the participants were asked to give their answers with the help of a questionnaire. According to the findings of the study, perfectionist-high quality-oriented, entertainment-pleasure-oriented, innovative-fashion-oriented, having a variety of confusion-undecided, brand-sensitive and careless-irrelevant decision-making styles differ depending on the consumer's gender, marital status, income level, occupational status. The result has been reached.Keywords
Consumer behavior, Decision making, Decision making styles, Consumer style inventory