INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YETENEK YÖNETİMİ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, DUYGUSAL ZEKA LİDERLİĞİ VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARI
(DIFFERENCES OF TALENT MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL CULTURE, EMOTIONALLY INTELLIGENT LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Arzu KURŞUN  & Şebnem ASLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2267-2278
    


Summary

Amaç: Araştırmanın temel amacı, hastanelerde çalışan sağlık personelinin yetenek yönetimi, örgüt kültürü, duygusal zeka liderliği ve psikolojik sözleşmeye ilis¸kin go¨ru¨s¸ ve tutumlarının demografik degˆis¸kenlere go¨re farklılıklarını araştırmaktır. Materyal-Metot: Aras¸tırma, Giresun’da rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmis¸ olan kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan 859 sağlık personeline yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; Örgüt kültürü için Denison ve Mishra (1995) tarafından gelis¸tirilen ve Yahyagil (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek; yetenek yönetimi için Anne- Marguerite Oehley Ölçeği (2007) ve duygusal zeka liderligˆi için Palmer, Stough, Harmer ve Gignac (2009) tarafından geliştirilen ölçek ve son olarak psikolojik sözleşme için Rousseau (2000) tarafından geliştirilen ve Topçu (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Aras¸tırma verileri üzerinde SPSS 16.0 programıyla tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Güvenirlilik analizi için Cronbach Alfa Katsayısı kullanılmıs¸tır. Bulgular: Çalıs¸manın bulgularına bakıldıgˆında; yas¸ aralıgˆının %43,6 ile 28-35 yas¸ arasında oldugˆu; %38’inin lisans öğrenim düzeyinde olduğu; %37,6’sının hems¸ire olarak çalıs¸tıgˆı; %49’unun evli; %32,2’sinin 1-3 yıl arasında is¸ deneyimine sahip oldugˆu görülmüs¸tür. Yönetici ile görüs¸me sıklıgˆına bakıldıgˆında ise % 46,6 oranında ‘Birkaç kez’ cevabı verilmis¸tir. Sonuç: Ölçek ve alt boyutlarının demografik değişkenlere göre farklılıkları incelediğinde; kadın ve erkeklerin Duygusal Zeka Liderlik Ölçeği’nin ‘Duygusal denge’ boyutundan elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Katılımcıların mensubu olduğu çalışma gruplarına göre ise; psikolojik sözleşme envanterinin ilişkisel boyutu ve yetenek yönetimi ölçeğinin ‘Performans ve empati’ boyutuna verdikleri yanıtlarda istatiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.Keywords
Yetenek Yönetimi, Örgüt Kültürü

Abstract

Objective: This research was conducted to determine the knowledge and attitudes of health workers working in hospitals about talent management, organizational culture, emotional intelligence leadership and psychological contract according to demographic variables. Material-Method: The following scales were used as the data collection tools: The scale developed by Denison and Mishra (1995) and adapted to Turkish by Yahyagil (2004) for Organizational Culture; the scale developed by Anne-Marguerite Oehley (2007) and adapted to Turkish by the researcher for Talent Management; the scale developed by Palmer, Stough, Harmer and Gignac (2009) for Emotional Intelligence Leadership; and finally the scale developed by Rousseau (2000) and adapted to Turkish by Topçu (2015) for Psychological Contract. Results: Regarding the findings of the study, it is seen that participants are in 28-35 age range by 43.6%; 38% of the participants have an undergraduate education; 37.6% of the participants are working as a nurse; 49% of the participants are married; 32.2% of the participants have work experience between 1-3 years. Regarding the frequency of the meetings with the supervisor, 46.6% of the participants noted as ‘a few times.’ Conclusions: When we examine the differences of the scale and its sub-dimensions according to demographic variables; There was a significant difference between men and women on the ‘emotional balance’. According to the working groups of the participants; there were statistically significant differences in the responses of the relational dimension of the psychological contract inventory and the talent management scale to the ‘performance and empathy’ dimension.Keywords
Talent Management, Organizational Culture