INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PANDEMİ SÜRECİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PSYCHOSOCIAL IMPACTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON HIGH SCHOOL STUDENTS )

Author : Selahattin YAKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2334-2347
    


Summary

Organizmanın doğum öncesinden başlayıp tüm yaşam boyunca fizyolojik, sosyal, zihinsel, duygusal ve cinsel açıdan kalıtımsal özellikler ve çevre etkileşimi sonucu sürekli ilerleme olarak anlamlandırılan gelişimin en hızlı yaşandığı dönemlerden birisi olarak lise öğrencilerinin içinde bulunduğu ergenlik dönemini göstermek mümkündür. Fizyolojik ve psikososyal anlamda bir kabuk değiştirme olarak sembolize edilen ve bireyin toplumda saygınlık kazanma ve kimlik inşâ etme sürecini kapsayan ergenlik dönemi, çok zıt duyguların aynı anda yaşanmasına olanak sağlayan ve buna bağlı olarak stres, kaygı, depresyon gibi psikososyal problemlerle yüzleşme ve de intihar eğilimi gibi psikopatolojik riskler barındıran son derece kırılgan yapılı bir dönemdir. Organizmayı bir bütün olarak değiştirme ve dönüştürme potansiyeline sahip karakteristik özellikleriyle ergenlik dönemi, psikolojik sağlık açısından da son derece önemli görülmekte ve kişinin tüm yaşamındaki mutluluğuna referans olarak algılanabilecek bir değer taşımaktadır. Dolayısıyla bu dönemde yaşanması muhtemel psikososyal bir problemin olumsuz yansımalarının tonunu ve etki sınırlarını öngörebilmek neredeyse imkansızdır. Bu bağlamda araştırmamız bireysel, toplumsal ve küresel boyutlu travmatik bir süreç olarak sembolize edebileceğimiz pandemi sürecinin ergenlik dönemi içinde bulunan lise öğrencileri üzerindeki psikososyal etkilerini çeşitli demografik değişkenler açısından araştırma amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, interaktif olarak düzenlediğimiz ankete seçkisiz katılan 102 (%56,67) kız ve 78 (%43,33) erkek olmak üzere toplam 180 lise öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile lise öğrencilerinin pandemi sürecindeki psikososyal düzeylerini belirlemeye yönelik oluşturduğumuz “Pandemi anketi” kullanılarak elde edilen verilerin SPSS programında frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, Ki Kare test işlemleri anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek uygulanmış ve “Cinsiyet, sınıf, ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi” olarak belirlenen demografik değişkenlerin pandemi sürecinin etki boyutunun şekillenmesinde önemli unsurlar olduğu ve yine bu değişkenlerin istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara kaynaklık ettiği tespit edilmiştir.Keywords
Din psikolojisi, Pandemi, Gelişim, Ergenlik. Lise.

Abstract

It is possible to show the adolescence period of high school students as one of the fastest developments in the organism starting from prenatal period, which is defined as continuous progress as a result of physiological, social, mental, emotional and sexual here dietary characteristic sand environmental interaction throughout life. Adolescence, which is symbolized as a physiological and psychosocial change of skin and involves the process of gaining respectability and identity building in the society, enabling very opposite emotions to be experienced at the same time, and consequently confronting psychosocial problems such as stress, anxiety, depression and suicidal tendency. It is an extremely fragile period with psychopathological risks.

With its characteristic features that have the potential to change and transform the organism as a whole, adolescence is also considered extremely important in terms of psychological health and has a value that can be perceived as a reference to one's happiness in all life. Therefore, it is almost impossible to predict the tone and impact limits of negative reflections of a psychosocial problem that may occur in this period. In this context, our research aims to investigate the psychosocial effects of the pandemic process, which we can symbolize as an individual, social and global traumatic process, in high school students in terms of various demographic variables. The sample of the research consists of a total of 180 high school students, 102 (56.67%) girl sand 78 (43.33%) boys participating randomly in the survey we organized interactively. The data obtained by using the "Personal Information Form" using the "Pandemic Questionnaire", which we created to determine the psychosocial levels of highschool students in the pandemic process, was applied in the SPSS program by accepting frequency, standard deviation, arithmetic mean, Chi-square test procedures significance level p <0.05 and "Gender, class It has been determined that demographic variables determined as “economic status, education level of mother and father” are important factors in shaping the effect size of the pandemic process and these variables are also caused by statistically significant differencesKeywords
Religious psychology, Pandemic, Adolescence Page. High school.