INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YAKLAŞIMI: LİTERATÜR TARAMASI
(THE ACTIVITY-BASEDCOSTING APPROACH: LITERATURE REVIEW )

Author : Haluk DUMAN  ; ibrahim APAK & Mehmet YÜCENURŞEN  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 1
Page : 56-64
3124    2043


Summary

Maliyet yönetimi işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için önemli bir unsurdur. Üretim ortamlarında meydana gelen değişim, maliyet yönetim sistemlerinin de bu değişime uyumlu hale getirilmesini gerekli kılmaktadır. Gelişmiş üretim ortamına uygun, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı yönlerin giderilmesine yönelik olarak geliştirilmiş maliyet yönetimi yaklaşımlarından biriside faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımıdır. Bu çalışmanın amacı faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımının kapsamı, süreci hakkında literatüre katkı sağlanması ve Türkiye’de yapılan çalışmalara ilişkin literatür taraması yapılarak yaklaşımın Türkiye’deki durumunun ortaya konulmasıdır. Bu çalışmadafaaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımına ilişkin 2000-2013 yılları arasında Türkiye’de yapılan ve ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalar incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.Keywords
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet Yönetimi, Stratejik Maliyet Yönetimi

Abstract

Cost management is a key factor for realization of the business objectives. The changes in the production environment forces business to change the cost management systems and aligning it to the changes. The Activity-Based Costing is one of the approaches which improved cost management systems for advanced production environment to eliminate the inadequate sides of traditional costing systems. The aim of this study is contributed to the literature about the scope and process of the activity-based costing and also reviewing the activity based costing’s studies were made in Turkey to examine the approach’s situation in Turkey. Studies related to the activity-based costing approach’s studies that were made and published in national journals in Turkey between the years 2000-2013, have been evaluated and examined in this study.Keywords
Activity-Based Costing, Cost Management, Strategic Cost Management