INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBEDE İSLAM AHLÂKI
(ISLAMIC ETHICS IN ACCOUNTING )

Author : Mahmut YARDIMCIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 5
Page : 85-91
2860    1640


Summary

Ahlak kişilerin toplumda uymak zorunda olduğu felsefi, kültürel, dini değerler ve davranışlardır. İslam açısından ahlaka bakıldığında İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. Kur’an ve Sünnet aracılığıyla kişinin eylemlerinin ve davranışlarının kuralları ve hatta muhasebe sistemi belirlenmiştir. Ticarette tarafların haklarının korunması, hileli finansal raporlama ve denetim hatalarından kaçınmak için muhasebe mesleğinde ahlaki eğitim gün geçtikçe önemini artırmaktadır. İslam’da muhasebenin gelişimi zekatla başlamıştır ve işletmeler İslam muhasebesine göre vergi matrahları üzerinden zekat hesaplamaktadırlar. İslami ahlakta muhasebeye bakıldığında ayet-i kerimeler aracılığıyla ticari faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu çalışmada İslam ahlakı ve muhasebe üzerine etkisi açıklanacaktır.Keywords
Ahlak, İslam Ahlakı, İslami Muhasebe

Abstract

Ethics are the philosophical, cultural and spiritual values and behaviors that people have too beyand follow. The bases of Islamic ethics are the Quran and Sunnah considering ethics from the viewpoint of Islam. The behaviors of the society, code of conducts and even accounting system were determined through Qur’an and Sunnah. Moral education in accounting rises in importance day by day in order to protect the rights of the parties in trade and avoid fraudulent financial reporting and auditing errors. The development of accounting in Islam has begun with Zakat and according to Islamic accounting the amount of Zakat was calculated based on the tax assessment of the business. Inrespect of the Islamic ethics, a verse from the Quran clearly expresses how to carry out the trade activities. In this study, Islamic ethics and its effects on accounting will be explained.Keywords
Ethics, Islamic Ethics, Islamic Accounting