INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARİHSEL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA KENT KİMLİĞİNDE İBADET YAPILARI: KAYSERİ CUMHURİYET MEYDANI ÖRNEĞİ
(URBAN IDENTITY IN THE CONTEXT OF HISTORICAL CONTINUITY RELIGIOUS STRUCTURES: EXAMPLE OF KAYSERİ CUMHURİYET SQUARE )

Author : Tuğçe ÇETİNKAYA KENCER  & Döndü Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2376-2387
    


Summary

Kentler, toplumların yaşam biçimlerinin, kültürel değerlerinin mekâna yansıması ile oluşmuş tarihsel sürekliliği olan ve çeşitli katmanları barındıran ortak yaşam alanlarıdır. Ortak yaşam alanlarını tanımlayan; yapılar, yollar, peyzaj bileşenleri, kentsel donatılar, heykeller gibi öğelerin birbirleriyle kurdukları ilişkiler bütünü kent kimliğini tanımlamaktadır. Kent kimliğini tanımlayan bütün bu öğeler arasında ibadet yapıları sahip oldukları anlamsal değer ve toplumla kurdukları manevi bağ ile özel bir noktada bulunmaktadır. Bireylerle inanç yönünden kurdukları bağ ve sahip oldukları biçimsel karakteristik özellikleri ile kentsel alanda tanımladıkları ilişkiler sayesinde özel bir algı ve anımsama biçimine sahiptirler. Bu yaklaşımla çok katmanlı ve kültürel sürekliliğe sahip bir kent olan Kayseri’ de katmanlaşmaya ve kimlik oluşumuna tanıklık etmiş olan kent merkezinde yer alan ibadet yapılarının kent kimliğindeki yeri araştırılmaya çalışılacaktır. Çalışma alanı olarak seçilen Kayseri kent merkezinde yer alan Huand Cami, Kurşunlu Cami ve Bürüngüz Cami’nin kent kimliğindeki konumları ortaya konulmaya çalışılacaktır.Keywords
Kent kimliği, ibadet yapıları, Kayseri, Huand Cami, Kurşunlu Cami, Bürüngüz Cami

Abstract

Cities are public living spaces that have historical continuity and contain various layers formed by the reflection of societies ' lifestyles and cultural values on the place. The whole of the relationships that elements such as structures, roads, landscape components, urban accessories, sculptures define the identity of the city. Among all these elements that define the identity of the city, religious buildings are at a special point with their semantic value and their spiritual connection with society. They have a special form of perception and reminiscence thanks to the relationships they establish with individuals in terms of faith and the formal characteristics they have and the relationships they define in the urban area.

With this approach, the place of the religious buildings in the city center that witnessed stratification and identity formation in Kayseri, a city with multi-layered and cultural continuity, will be investigated. The location of the Huand mosque, Kurşunlu Mosque and Bürüngüz mosque in Kayseri city center selected as the study area will be determined.Keywords
Urban identity, religious structures, Kayseri, Huand Mosque, Kurşunlu Mosque, Bürüngüz Mosque