INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUZEY YARIMADA ÜLKELERİNDE DOĞAL AHŞAP KULLANIMININ SANDALYE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
(A SEARCH FOR THE USE OF NATURAL WOOD IN NORTHERN PENINSULA COUNTRIES OVER CHAIR )

Author : Gulsah KARYAĞDI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2285-2296
    


Summary

Kullanıcılar çevrelerindeki mobilyalar ile görsel ve fiziksel iletişimlerini duyu organları aracılığı ile kurarlar. Mobilyaların başta görme duyusu olmak üzere diğer duyu organlarımızca algılanan özellikleri, mobilya kimliğinin malzeme ve tasarım bakımından anlaşılmasına yardımcı olur. Malzeme; teknoloji, işlev ve gereksinim gibi etkenlerle biçimi ortaya koyar ve görsel özelliklerin fiziksel olarak algılanması; renkler, dokular, malzemeler, birçok karışık, tanımsız fiziki etkiler ve algılar sonucu oluşur. Tasarım ise tasarımcının yaşadığı yer, bulunduğu kültür topluluğu, estetik kaygılar, kullandığı malzeme, renk, mekânla olan ilişki, stil, sabit veya hareketli olmak gibi birçok etki sonucu ortaya çıkar. Oturma elemanlarında biçimi oluşturan malzeme ve strüktür, tasarımı etkilenmekle beraber, bulunduğu mekânlara, ihtiyaçlara, eylemlere göre farklılık gösterir. Oturma elemanı olarak sandalye, antropometrik özelliklere göre değişkenlik gösterir. Konfor şartlarının lüks olmaktan çıkıp gereksinim haline geldiği son yıllarda, teknoloji ve malzemenin işbirliği önem kazanmakta ve tasarımcılar oturma elemanlarının kullanımını çeşitlendirmek ve standartları yükseltmek için farklı çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedirler. İskandinav ülkeleri; Avrupa Kıtası’nın kuzeyinde yer alan Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerden oluşmaktadır. İskandinav tasarımının özünü sadelik ve işlev oluşturmaktadır. Tasarımlarda göz doldurmaya yönelik süslemelerden ziyade sade bir bütünlük oluşturan formlara ağırlık verilmektedir. Tasarımda, tasarım ayrıntılarına özen gösterilmesi, imalat aşamasında kaliteli el işçiliği, doğal malzeme kullanımı, rahatlık ve işlev unsurlarının birlikte sentezlenmesi ile tasarımlar net bir şekilde yapılandırılmaktadır. Bu yaklaşım tasarım kültüründe köklü ve saygın bir yere sahip olan İskandinav tasarım anlayışının Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjaerholm, Alvar Aalto, Bruna Mathsson ve Viktor Alm gibi geleneğin ikonları olan tasarımcıların kendi ürünlerinin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskandinav tasarımcıların masif mobilya kullanımlarının oturma elemanı olarak sandalye üzerinden, tasarım ve malzeme kullanımı bakımından değerlendirmek ve araştırma kapsamında nitel arama tekniklerinden, tarama araştırma yöntemi ile incelenmektir. Çalışma kapsamında Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjaerholm, Alvar Aalto, Bruna Mathsson ve Viktor Alm gibi tasarımcıların ikonik sandalye tasarımları incelenmiştir. Çalışman sonucunda, çevresel faktörlere uyumun tasarımı nasıl etkilediğini incelemekle beraber, ortaya çıkan tasarımların yalın, detay çözümlemelerindeki karmaşık olmayan yaklaşımların malzeme ile nasıl bütünleştiğine dikkat çekmek hedeflenmektedir.Keywords
İskandinav Mobilyası, Sandalye, Malzeme, Ahşap, Mobilya Tasarımı

Abstract

Users establish their visual and physical communication with the furniture around them through their sensory organs. The properties of furniture perceived by our other sense organs, especially the sense of vision, help to understand the furniture identity in terms of material and design. Material; the physical perception of the visual features reveals the form through factors such as technology, function and requirement; colors, textures, materials are the result of many complexes, undefined physical effects and perceptions. Design, on the other hand, emerges as a result of many influences such as the place where the designer lives, the cultural community he is in, aesthetic concerns, the material he uses, the color, the relationship with space, style, being fixed or mobile. The material and structure that make up the form in the seating elements, although its design is affected, it varies according to the spaces, needs and actions. As a seating element, the chair varies according to anthropometric features. In recent years, when comfort conditions have ceased to be a luxury and become a necessity, cooperation between technology and materials has gained importance and designers aim to offer different solutions to diversify the use of seating elements and raise standards. Scandinavian countries consist of countries such as Norway, Finland, Denmark and Sweden located in the north of the European Continent. Simplicity and function constitute the essence of Scandinavian design. In the designs, the emphasis is on the forms that create simple integrity rather than the ornaments to make an eye. The designs are structured clearly by paying attention to design details in the design, high-quality hand workmanship during the manufacturing phase, the use of natural materials, and the synthesis of comfort and function elements together. This approach has enabled Scandinavian design understanding, which has a deep-rooted and respected place in design culture, to reach a wide range of users of their products by designers who are icons of tradition such as Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjaerholm, Alvar Aalto, Bruna Mathsson and Viktor Alm. The aim of this study is to evaluate the use of solid furniture by Scandinavian designers over the chair as a seating element, in terms of design and material use, and to examine it by scanning research method, one of the qualitative search techniques. In the scope of the study, iconic chair designs of designers such as Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjaerholm, Alvar Aalto, Bruna Mathsson and Viktor Alm were examined. As a result of the study, it is aimed to examine how adaptation to environmental factors affects the design, and draw attention to how the resulting designs are lean and uncomplicated approaches in detail analysis is integrated with the material.Keywords
Scandinavian Furniture, Chair, Material, Wood, Furniture Design