INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PET/MR KRİTİK ORGAN DOZİMETRİSİ
(PET/MR CRITIC ORGAN DOSIMETRY )

Author : Özge ULU  ; Mustafa DEMİR & Mohammed ABUQBEİTAH  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 58
Page : 2236-2242
    


Summary

Amaç: Farklı kanser türleri tanısıyla kliniğe gelen hastaların F-18 FDG tüm vücut PET/MR çekimlerinde F-18 radyonüklidinin tutulduğu organların (mesane, beyin, karaciğer, böbrekler ve dalak) ve tüm vücut absorbe radyasyon dozlarının hesaplanması ve PET/BT dozları ile karşılaştırılmasıdır.

Materyal Metod: Bu çalışmada, primer tümör tanısı, metastatik odakların belirlenmesi ya da tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için PET/MR çekimine gelen F-18 FDG enjeksiyonu yapılmış 10 hastaya radyonüklid dozimetri yapılmıştır. Hastalara, 185-259 MBq aktivite miktarında F-18 FDG IV uygulanmıştır. Radyofarmasötik enjeksiyonundan sonra 20., 40., 60. ve 240. dakikalarda PET/MR görüntüleri alınmıştır. Görüntüler üzerinden ROI çizilerek ve zaman-aktivite değişimleri çıkarıldı. OLINDA/EXM yazılımı kullanılarak MIRD yöntemine göre organ dozları hesaplanmıştır.

Bulgular: Hastalara ortalama 182±32.5 MBq F-18 FDG radyofarmasötiği uygulandı. Organlarda 20., 40., 60. ve 240. dakikalardaki tutulum yüzdeleri sırasıyla beyin için 8.89, 8.94, 8.55, 2.27, böbrekler için 1.59, 1.22, 0.91, 0.12, dalak için 0.73, 0.65, 0.60, 0.095, karaciğer için 7.02, 5.57, 4.18, 0.99, mesane duvarı için 4.92, 5.37, 3.25, 0.18 olarak bulunmuştur. Efektif dozlar (Ortalama±SD) beyin için 5.74±1.90mSv, böbrekler için 3.37±1.34 mSv, dalak için 2.64±1.51 mSv, karaciğer için 3.29±1.67mSv, mesane duvarı için 8.21±2.13mSv olarak bulunmuştur.

Sonuç: PET/MR görüntülemede dozimetrisi yapılan organlardan en yüksek absorbe doz mesane duvarında, en düşük absorbe doz dalakta hesaplanmıştırKeywords
PET/MR, Radyonüklid dozimetri, Efektif Doz, F-18 FDG

Abstract

Aim: Comparison of calculated radiation doses, obtained from different imaging methods, (whole body PET/MR and PET/CT) of the organs (bladder, brain, liver, kidneys and spleen) and the whole body of the patients coming to the clinic with different types of a cancer diagnosis.

Material and Method: In this study, radionuclide dosimetry was performed in 10 patients who underwent F-18 FDG injection for PET / MR imaging for the diagnosis of the primary tumour, determination of metastatic foci or response to treatment. F-18 FDG IV was administered to patients in the amount of 185-259 MBq activity. PET / MR images were taken at the 20th, 40th, 60th and 240th minutes after radiopharmaceutical injection. Time-activity changes were obtained by drawing ROIs over the images Organ doses were calculated according to the MIRD method by using OLINDA / EXM software.

Results: Patients received an average of 182 ± 32.5 MBq of F-18 FDG radiopharmaceuticals. Percentages of involvement at the 20th, 40th, 60th and 240th minutes in the organs are 8.89, 8.94, 8.55, 2.27 for the brain, 1.59, 1.22, 0.91, 0.12 for the kidney, 0.73, 0.65, 0.60, 0.095 for the spleen, 7.02 for the liver, 5.57, 4.18, 0.99, 4.92, 5.37, 3.25, 0.18 for bladder wall, respectively. Effective doses (Mean ± SD) 5.7 ± 1.90 mSv for the brain, 3.37 ± 1.34 mSv for kidney, 2.64 ± 1.51 mSv for kidney, liver 3.29 ± 1.67mSv was found to be 8.21 ± 2.13mSvo for the bladder wall.

Conclusion: In PET / MR imaging, the highest calculated absorbed organ dose from was in the bladder wall and the lowest calculated absorbed organ dose was in the spleen.Keywords
PET / MR, Radionuclid dosimetry, Effective Dose, F-18 FDG