INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE TIME MANAGEMENT SKILLS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES DEPENDING ON VARIOUS VARIABLES )

Author : Hüseyin BEZCİ  & Sibel ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2664-2673
    


Summary

Zaman, insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Zamanı iyi yönetmek ise insan yaşamını düzenlemeye yardımcı olan bir beceridir. Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Araştırmaya, çalışma evrenini oluşturan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan toplam 853 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu on soru ve Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24 programı kullanılarak analiz edilmiş; iki ayrı kümenin verdiği cevapların analizinde t-testi, çoklu grup karşılaştırmalarında Anova (tek yönlü varyans analizi) testi, Anova testlerinde farklılık yaratan grupları belirlemek amacıyla Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Zaman Yönetimi Ölçeği ve alt boyutlarında; cinsiyet, yaş, okudukları bölüm, lisanslı spor yapma durumu, sportif başarı, spor branşı ve millilik değişkenine göre dağılımlar arasında p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; sınıf, ekonomik durum ve en uzun süre çalışılan antrenörün cinsiyeti değişkenine göre dağılımlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.Keywords
Zaman, Zaman Yönetimi, Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencileri

Abstract

Time is a factor significantly affecting human life. Successfully managing the time is a skill helping in regulating human life. The objective of the present study is to determine the level of the time management skills of the students of the Faculty of Sports Sciences. A total number of 853 students from the Faculty of Sports Sciences in Gazi University, the Faculty of Sports Sciences in Kırıkkale University and Hasan Doğan School of Physical Education and Sports in Karabük University, which constituted the target population, participated in the study. ten closed-ended questions and the “Time Management Scale” developed by Britton and Tesser (1991) and adapted to Turkish by Alay and Koçak (2002) were used as the data collecting tools. The data obtained in the study was analyzed using the SPSS 24 program, the t-test was used in the analysis of the answers given by the two different clusters, the ANOVA (one-way variance analysis) test was used in multiple group comparisons, and the Tukey’s HSD Multiple Comparison Test was used to determine the groups creating the difference in the ANOVA tests. While a statistically significant difference at the level of p<0.05 was found between the distribution of the opinions of the students in the Time Management Scale and its sub-dimensions depending on the variables of “gender”, “age”, “the department where the students study”, “being a licensed athlete”, “athletic achievements”, “the branch of sport” and “being a national team athlete”, no statistically significant difference was found between their distribution depending on the variables of “grade-level”, “economic status” and “the gender of the coach the students have worked with for the longest period”.Keywords
Time, Time Management, Sports Science, University Students