INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZIN KORUNMASINDA DÜĞÜN GELENEKLERİ; DODURGA DÜĞÜNLERİ
(WEDDING TRADITIONS IN THE CONSERVATION OF OUR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGES; DODURGA WEDDINGS )

Author : Ahmet ÖZEN  & Çağhan ADAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2602-2617
    


Summary

Tarih sahnesinde, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ülkemiz, Anadolu’daki kültürel çeşitlilik ile göze çarpmaktadır. Ülkenin her bölgesi kendine özgü kültürüyle farkını ortaya koymakta ve kendi sınırları içinde karakterini yansıtmaktadır. Bu durum sosyal yaşama ve ibadetlere etki etmektedir. Bozüyük’e olan yakınlığı sebebiyle Antik dönemde Frigya sınırları içerisinde olduğu tahmin edilen Dodurga, sahada görülen taş kalıntılara göre Frigler, Hititler, Lidyalılar, Romalılar ve yazılı kaynaklara göre Selçuklular ve Osmanlıların hüküm sürdükleri bir bölge olmuştur.  Oğuzların yirmi dört boyundan biri olan Dodurga, olabildiğince kendi kültürünü korumuş olsa da farklı kültürlerden etkilenebildiği görülmektedir. Bu çalışmada, zengin kültürel yapıya sahip olan Dodurga düğünlerinde, müziklerin, gelenek, görenek ve adetlerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma ile kaybolmaya yüz tutmuş olan düğün gelenekleri kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri elde etmek amacıyla farklı bölgelerde ulaşılabilen kaynaklar (yazılı kaynaklar, görsel ve işitsel materyal, vb.) taranarak gerekli veriler toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara kaynak olacağı düşünülmektedir.Keywords
Dodurga, Düğün, Gelenek, Kültür, Müzik

Abstract

Our country which hosts various civilizations in the history scene stands out with the cultural diversity in Anatolia. Each region of the country reveals its difference with its unique culture and reflects its character within its borders. This situation affects social life and worship. Due to its proximity to Bozüyük Dodurga which is estimated to be within the borders of Frigya in the Antiquity became a region dominated by the Phrygians, Hittites, Lydians, Romans, Seljuks and Ottomans according to the stone ruins in the field. Dodurga one of the twenty-four sizes of Oghuzes, seems to be influenced by different cultures although it has preserved its own culture as much as possible. In this study, in Dodurga weddings, which have a rich cultural structure, music, it is tried to determine what traditions, customs and customs are. The wedding traditions that have begun to disappear with the study have been tried to be recorded. İn order to obtain data in the study, the necessary data were collected by scanning the resources (written sources, visual and audio material, etc.) available in different regions. It is thought that the study will contribute to the field, be original and a source of new studies on the subject.Keywords
Dodurga, Wedding, Tradition, Culture, Music