INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜLTÜREL ŞEMANIN MİMARLIK EĞİTİMİNDE TASARIM SÜRECİNE ETKİSİNİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDE ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CULTURAL SCHEMES ON THE DESIGN PROCESS IN ARCHITECTURE EDUCATION IN SELJUK UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE )

Author : Ahmet Cihat ARI  & Murat ORAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2637-2650
    


Summary

Mimarlık eğitiminde geleceğin mimarları yetiştirilmektedir. Bu eğitim sürecinde mimari tasarımı etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bireylerin sahip oldukları kültürler mimari tasarım sürecine yansımaktadır. Öğrencinin sahip olduğu kültür, tasarım sürecini etkilemektedir. Tasarım sürecindeki bu değişimde stüdyo yürütücüsüyle öğrencisi arasındaki ilişki önemli olmaktadır. Bu çalışmada, kültürel şemanın bireyin mimarlık eğitiminde tasarım sürecine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Kültürel şemanın tasarım sürecine etkisini incelemek için alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışmasında Selçuk üniversitesi mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencileri üzerinde anket yöntemi kullanılmıştır. Bu anket çalışmasında katılan öğrenciler hakkında bilgi edinmeye yönelik sorular sorulmuştur. Ayrıca katılımcılara mevcut durumda ailesiyle yaşadığı evin çizimi ve hayalinde oturmak istediği evin çizimi istenmiştir. Yapılan bu anket ve çizim çalışmaların sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut durumda ailesiyle yaşadığı ev ile hayalindeki eve benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Tasarım açısından bu benzerliğe öğrencinin günlük rutin yaptığı aktiviteleri ve alışkanlıkları hayalinde oturmak istediği evde de istemesi etkisi olmuştur.Keywords
Kültür, Kültürel Şema, Tasarım, Mimarlık Eğitimi

Abstract

Architects of the future are trained in architectural education. There are factors affecting architectural design in this training process. The cultures of individuals are reflected in the architectural design process. The culture of the student affects the design process. In this change in the design process, the relationship between the studio manager and his student is important. In this study, it is aimed to investigate the effect of the cultural scheme on the design process of an individual in architectural education. A field study was conducted to examine the effect of the cultural scheme on the design process. In the field study, the survey method was used in the first-year students of Seljuk University, Department of Architecture. In this survey study, questions were asked to obtain information about the students participating. In addition, the participants were asked to draw the house where they currently live with their family and the house they want to live in. According to the results of these surveys and drawing studies, it was determined that the house where the students lived with their family in the present situation resembles the house they dream of. In terms of design, this similarity was influenced by the fact that the student wants the activities and habits he does his daily routine at home in his dreams.Keywords
Culture, Cultural Scheme, Design, Architectural Education