INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FARKLI KLASMANLARDAKİ FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILLS OF FOOTBALL REFEREE IN DIFFERENT CLASSIFICATIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES )

Author : Ulaş AKSOY  & Mehmet ULUKAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2731-2738
    


Summary

Bu çalışmada, farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim beceri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ve algılarının belirlenmesine yönelik olduğundan, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye’de farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinden, örneklemi ise Aydın ilinde farklı klasmanlarda görev yapan 206 futbol hakeminden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 9 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, 25 sorudan oluşan İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, SPSS 23.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırma sonucunda, yaşı büyük olan hakemlerin yaşı küçük olanlara göre, eğitim düzeyi yüksek olan hakemlerin eğitim düzeyi düşük olanlara göre, yabancı dil bilen hakemlerin yabancı dil bilmeyenlere göre, iletişim beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.



Keywords
Futbol, Futbol Hakemleri, İletişim

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the communication skills and self-confidence levels of the football referees who work in different categories according to various variables.

Since the study is aimed at determining the opinions and perceptions of the participants on a subject, it is in the descriptive screening model. The study population, 2018-2019 football season in Turkey in a different classification of those serving football referees, football referees the sample consists of 206 different add those who work in Aydın. As the data collection tool, the Personal Information Form consisting of 9 questions, and the Communication Skills Evaluation Scale consisting of 25 questions were used in the research. The findings were evaluated with SPSS 23.0 statistical package program and the level of significance was accepted as p <0.05.

As a result of the research, it is seen that the referees who have a higher education level have higher communication skills than the ones who have a higher education level compared to the ones who have a low education level, compared to the ones who have a low education level, and those who speak a foreign language do not know a foreign language.



Keywords
Football, Football Referees, Communication