INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BENLİK KAVRAMLARI
(ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR THE MATHEMATICS COURSE, ACADEMIC SELF-EFFICACY AND SELF-CONCEPTS )

Author : Ahmet YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2628-2636
    


Summary

Bu araştırmada amaç özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının yanı sıra akademik öz-yeterlik ve benlik algısı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stillerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışma grubunu 91 özel yetenekli öğrencinin oluşturduğu bu çalışmada betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Veri toplama araçları olarak ise Matematik Tutum Ölçeği, Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği, Piers-Harris Çocuklara Yönelik Benlik Kavramı Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ve beşinci sınıf öğrencilerin de dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek matematiksel tutuma sahip oldukları görülmüştür. Yerleştiren, özümseyen ve değiştiren öğrenme stillerine sahip öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları, ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilere göre daha yüksektir. Özel yetenekli öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri ve benlik algısı düzeyleri öğrenme stillerine göre değişmemektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden ve beşinci sınıf öğrencilerin de dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek akademik öz-yeterlik düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ve dördüncü sınıf öğrencilerinin de beşinci sınıf öğrencilerine göre benlik algısı düzeyleri daha yüksektir.Keywords
Özel Yetenekli Öğrenci, Matematik, Tutum, Akademik Özyeterlik, Benlik Algısı

Abstract

The aim of this study is to examine whether gifted students' attitudes towards mathematics course, as well as their academic self-efficacy and self-perception levels, differ according to gender, grade level and learning styles. In this study, in which the study group was composed of 91 gifted students, descriptive scanning model was preferred. Mathematics attitude scale, academic self-efficacy scale, Piers-Harris self-concept scale for children and Kolb learning styles scale were used as data collection tools. T-test and Kruskal Wallis H test were used to analyze the data. It was seen from the results that female students had higher mathematical attitudes than male students and fifth grade students than fourth grade students. Students with embedded, assimilating and changing learning styles have higher attitudes towards mathematics lesson than students with diverging learning styles. The academic self-efficacy and self-perception levels of gifted students do not change according to their learning styles. It has been observed that male students have higher academic self-efficacy levels than female students and fifth grade students than fourth grade students. Self-perception levels of female students are higher than male students and fourth grade students than fifth grade students.Keywords
Gifted Student, Mathematics, Attitude, Academic Self-Efficacy, Self-Concept